Language of document : ECLI:EU:F:2010:139

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

28 октомври 2010 година

Дело F-31/09

Isabelle Noël

срещу

Съвет на Европейския съюз

„Публична служба — Длъжностни лица — Класиране в степен — Местни служители, назначени за длъжностни лица — Член 10 от приложение XIII към Правилника“ — Член 3 от приложението към УРДС“

Предмет: Жалба на основание членове 236 ЕО и 152 AЕ, с която г‑жа Noël иска отмяна на решението на Органа по назначаване от 13 ноември 2006 г. за назначаването ѝ за длъжностно лице със срок за изпитване със степен AST 1, стъпка 1, доколкото с това решение тя е разпределена в кариерния поток AST 1—7

.Решение: Отхвърля жалбата. Осъжда жалбоподателката да понесе направените от нея съдебни разноски и съдебните разноски, направени от Съвета.

Резюме

Длъжностни лица — Назначаване — Класиране в степен — Местен служител, назначен за длъжностно лице след вътрешен конкурс

(член 31 от Правилника за длъжностните лица; член 10 от приложение XIII; член 1, параграф 1 и член 3 от приложението към Условията за работа на другите служители)

Принципът на равно третиране не е нарушен, доколкото разликите в третирането между различни категории длъжностни лица са обосновани въз основа на обективен и разумен критерий и доколкото разликите са пропорционални на преследваната от въпросното диференциране цел, като се има предвид, че този принцип е приложим по аналогия, в случай че различни положения се третират еднакво.

Една от целите на реформата на правилника е по-специално да се слеят предишните категории B, C и D в една функционална група AST. С оглед да се отчетат разликите в равнището при назначаване в тези категории е предвидено, че кариерата на длъжностните лица от предишните категории C и D ще бъде ограничена до определени степени, съответно AST 1—7 и AST 1—5, като се има предвид обаче, че въпросните длъжностни лица имат възможността да участват в процедура по атестиране, за да бъдат повишени над тези степени. В светлината на тази загриженост обстоятелството, че администрацията приравнява местните служители, назначени за длъжностни лица след вътрешен конкурс, на основание член 3 от приложението към Условията за работа на другите служители, на длъжностни лица от предишна категория C или D, в зависимост от функциите, които те изпълняват, за да определи в кой кариерен поток да ги разпредели, е обосновано въз основа на обективен и разумен критерий, а именно да се избегне местните служители, които изпълняват същите функции като длъжностни лица от предишнa категория C или D, да се третират по-благоприятно от последните. В допълнение това идентично третиране на местни служители, станали длъжностни лица, и на длъжностни лица от предишна категория C или D зачита изискването за пропорционалност, тъй като за нуждите на прилагане на член 10 от приложение XIII към Правилника задача на администрацията е да определи към коя категория от предишната номенклатура да приравни всеки местен служител в зависимост от упражняваните от него функции.

(вж. точка 21)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — 19 юни 2007 г., Davis и др./Съвет, F‑54/06, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑165 и II‑A‑1‑911, точка 64 и цитираната съдебна практика