Language of document :

31. märtsil 2009 esitatud hagi -Chaouch versus komisjon

(Kohtuasi F-30/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Dhikra Chaouch (Oetrange, Luksemburg) (esindajad: advokaadid F. Moyse ja A. Salerno)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus hagejale sisseseadmistoetust mitte anda.

Hageja nõuded

Tuvastada, et rikuti personalieeskirjade VII lisa artiklit 5 seoses artikliga 20, ja sellest tulenevalt tühistada ametisse nimetava asutuse 2. juuli ja 8. detsembri 2008. aasta otsused;

Tunnustada hageja õigust personalieeskirjade VII lisa artikli 5 esimeses lõigus ette nähtud sisseseadmistoetusele, millele lisandub viivis alates kuupäevast, mil hagejal see õigus tekkis kuni summa tegeliku tasumiseni, määras, mida Euroopa Keskpank kohaldab oma põhiliste refinantseerimistehingute suhtes asjaomasel ajavahemikul ning millele lisandub kaks protsenti;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________