Language of document :

Talan väckt den 31 mars 2009 - Chaouch mot kommissionen

(Mål F-30/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Dhikra Chaouch (Oetrange, Luxemburg) (ombud: advokaterna F. Moyse och A. Salerno)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte bevilja sökanden bosättningsbidrag

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

slå fast att det föreligger ett åsidosättande av artikel 5 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna jämförd med artikel 20, och således ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 2 juli 2008 och av den 8 december 2008,

bevilja sökanden rätt till bosättningsbidrag enligt artikel 5.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna, jämte dröjsmålsränta som ska beräknas från den dag då sökanden borde ha beviljats bidraget till den dag då utbetalning sker, och vara två punkter högre än den räntesats som fastställts av Europeiska centralbanken för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna under den ifrågavarande tidsperioden.

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________