Language of document :

Pritožba, ki sta jo 15. decembra 2020 vložili Les Mousquetaires in ITM Entreprises SAS zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 5. oktobra 2020 v zadevi T-255/17, Les Mousquetaires in ITM Entreprises/Komisija

(Zadeva C-682/20 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnici: Les Mousquetaires S.A.S., ITM Entreprises S.A.S. (zastopniki: N. Jalabert-Doury, J.-M. Blutel, K. Mebarek, avocats)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Svet Evropske unije

Predlogi

Točka 2 izreka sodbe Splošnega sodišča v zadevi T-255/17 naj se razveljavi;

ugodi naj se tožbenim predlogom, ki sta jih pritožnici podali na prvi stopnji, ter naj se razglasi ničnost sklepa Evropske komisije C(2017) 1057 z dne 9. februarja 2017 in sklepa C(2017) 1361 z dne 21. februarja 2017, s katerima je bilo družbama Intermarché in Les Mousquetaires ter vsem družbam, ki jih ti družbi neposredno ali posredno nadzorujeta, odrejeno, da se podredijo pregledu v skladu s členom 20(1) in (4) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo vseh stroškov postopka, vključno s stroški postopka pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava in na neobstoj obrazložitve v okviru analize učinkovitosti pravnih sredstev v zvezi s potekom pregledov.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na kršitev členov 6 in 8 EKČP, člena 296 Pogodbe in člena 20(4) Uredbe št. 1/2003, ker Splošno sodišče ni spoštovalo obveznosti obrazložitve in omejitve sklepov o pregledu.

Tretji pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava in kršitev Uredbe št. 1/2003, ker je Splošno sodišče štelo, da se za fazo postopka „pred sprejetjem ukrepov, ki zajema očitek, da je bila storjena kršitev“ Uredba ne uporablja.

Četrti pritožbeni razlog se nanaša na kršitev členov 6 in 8 EKČP ter člena 19 Uredbe št. 1/2003, ker je Splošno sodišče za dovolj resne indice štelo elemente, pri katerih so podane formalne in bistvene nepravilnosti.

Peti pritožbeni razlog se nanaša na neobstoj obrazložitve, ki je posledica neobstoja presoje dokazne vrednosti navedenih indicev, in na napako pri opredelitvi indica.

____________