Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 7. decembrī Laboratorios Ern, S.A. iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2020. gada 5. oktobra spriedumu lietā T-53/19 SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ/EUIPO – Laboratorios Ern (“apiheal”)

(Lieta C-678/20 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Laboratorios Ern, S.A. (pārstāvji: T. González Martínez un R. Guerras Mazón, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2021. gada 18. marta rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda Laboratorios Ern pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________