Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Lennestadt (Германия), постъпило на 19 януари 2021 г. — Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG/NW

(Дело C-30/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Lennestadt

Страни в главното производство

Ищец: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG

Ответник: NW

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1215/20121 да се тълкува в смисъл, че в приложното му поле попада съдебно производство, образувано по искане на дружество с публичен капитал срещу физическо лице с местожителство в друга държава членка, за събиране на такса със санкционен характер поради неправомерното използване на платен пътен участък?

____________

1 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 2012 г., стр. 1).