Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 października 2011 r. - ZZ przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-101/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat E. Boigelot)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego EPSO/AD/188/10 - TŁUMACZE KONFERENCYJNI dla języka BUŁGARSKIEGO (BG) z dnia 30 czerwca 2011 r. o niewpisaniu skarżącej na listę rezerwy kadrowej wspomnianego konkursu oraz wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego EPSO/AD/188/10 - TŁUMACZE KONFERENCYJNI dla języka BUŁGARSKIEGO (BG) z dnia 30 czerwca 2011 r., wydanej po ponownej analizie testów skarżącej, potwierdzającej pierwotne wyniki, a w rezultacie decyzji o niewpisaniu skarżącej na listę rezerwy kadrowej;

stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego EPSO/AD/188/10 - TŁUMACZE KONFERENCYJNI dla języka BUŁGARSKIEGO (BG) z dnia 31 maja 2011, o wpisaniu skarżącej na listę rezerwy kadrowej wspomnianego konkursu;

stwierdzenie nieważności wszystkich działań podjętych przez komisję konkursową od chwili, gdy doniesiono o popełnionych nieprawidłowościach;

zasądzenie od strony pozwanej tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania, w tym za uszczerbek na karierze zawodowej skarżącej, kwoty 15.000 EUR, z zastrzeżeniem jej zwiększenia lub zmniejszenia w trakcie postępowania, powiększonej o odsetki w wysokości 7% rocznie od daty wniesienia niniejszej skargi;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________