Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 czerwca 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-100/111 )

(Służba publiczna – Urzędnicy – Wynagrodzenie – Dieta dzienna – Warunki przyznania – Rzeczywiste osiedlenie się w miejscu zatrudnienia – Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej – Koszty sądowe– Artykuł 94 regulaminu postępowania)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o odmowie zapłaty na rzecz skarżącego dziennych diet w związku z decyzją o przeniesieniu go z delegacji w Angoli do siedziby w Brukseli.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Luigi Marcuccio pokrywa swoje własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

Luigi Marcuccio zapłaci na rzecz Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej kwotę 2000 EUR.

____________

1 Dz.U. C 25 z 28.1.2012, s. 67.