Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 października 2011 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-102/11)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji Komisji o odmowie zapłaty na rzecz skarżącego kosztów podróży z miejsca wykonywania czynności służbowych do miejsca pochodzenia za lata 2005-2010.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji, przyjętej przez pozwaną o oddaleniu, bez względu na to jaką przybrało ono formę, żądań skarżącego zawartych we wniosku z dnia 13 sierpnia 2010 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności pisma PMO.1/NS/AV D(2010)986451z dnia 22 grudnia;

stwierdzenie nieważności decyzji, przyjętej przez Komisję o oddaleniu, bez względu na to jaką przybrało ono formę, żądań skarżącego zawartych w zażaleniu z dnia 25 lutego 2011 r.;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.