Language of document : ECLI:EU:F:2013:67

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2013. május 30.

F‑102/11. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §‑a – A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél – Ügyvéd saját kezű aláírása, amely eltér a keresetlevél eredeti, telefaxon továbbított példányán szereplő aláírástól – A kereset elkésettsége – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján előterjesztett kereset, amelyben L. Marcuccio lényegében azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 2010. december 22‑i azon határozatát, amelyben elutasította a felperes által az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) VII. mellékletének 8. cikke alapján benyújtott, a 2005–2010 közötti időszak utazási költségei megtérítése iránti kérelmét. A keresetlevél postai úton történő benyújtását megelőzte 2011. október 10‑én egy iratnak a telefaxon való megküldése, amely állítólag e keresetlevél másolata.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. L. Marcuccio maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Bírósági eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – Az ügyvéd saját kezű aláírása – A szigorú alkalmazás lényeges szabálya – Hiány – Elfogadhatatlanság

(A Bíróság alapokmánya, 19. cikk, harmadik bekezdés, és 21. cikk, első bekezdés, és I. melléklet, 7. cikk, (1) bekezdés; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 34. cikk, 1. §)

2.      Bírósági eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél – Saját kezű aláírás, amely eltér a keresetlevél eredeti, levélben továbbított példányán szereplő aláírástól – Következmény – A keresetindítási határidő értékelésekor a telefax érkezési időpontja figyelembe vételének mellőzése

(A Bíróság alapokmánya, 45. cikk, első bekezdés; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 34. cikk, 1. és 6. §; személyzeti szabályzat, 91. cikk, (3) bekezdés)

1.      A Bíróság alapokmánya 19. cikkének harmadik bekezdéséből és 21. cikkének első bekezdéséből – amely ugyanezen alapokmány I. melléklete 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárásban is alkalmazandó – kitűnik, hogy minden felperest erre jogosult személynek kell képviselnie, és az uniós bíróságokhoz érvényesen kizárólag az ilyen személy által aláírt keresetlevélben lehet fordulni. Sem a Bíróság alapokmánya, sem a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata nem ír elő semmiféle eltérést vagy kivételt e kötelezettség alól.

Az ügyvéd által a Törvényszék előtti bírósági eljárásokban az igazságszolgáltatás segítőjeként betöltött szerep alapvető fontossága miatt írja elő a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 34. cikkének 1. §‑a, hogy a fél képviselője köteles minden eljárási irat eredeti példányát aláírni. Ugyanis az aláírás elhelyezésével ez utóbbi mint az igazságszolgáltatás segítője – a Bíróság alapokmányában és a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatában rá bízott – azon fő szerepet tölti be, hogy a felperes az ő közreműködése révén fordulhat a Közszolgálati Törvényszékhez.

A saját kezű aláírás követelménye a jogbiztonság érdekében a keresetlevél hitelességét is garantálja, és kizárja annak kockázatát, hogy a keresetlevél valójában nem az arra feljogosított személytől származik. Ezért e követelményt lényeges eljárási szabálynak kell tekinteni, és szigorúan kell alkalmazni, oly módon, hogy annak megsértése a kereset elfogadhatatlanságát vonja maga után.

(lásd a 22–24. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 131/83. sz., Vaupel kontta Bíróság ügyben 1984. március 15‑én hozott ítéletének 8. pontja, a Bíróság C‑174/96. P. sz., Lopes kontra Bíróság 1996. december 5‑én hozott végzésének 8. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑223/06. sz., Parlament kontra Eistrup ügyben 2007. május 23‑án hozott ítéletének 50. és 51. pontja.

2.      Az uniós közszolgálati jogvitákban az eljárási iratoknak az alkalmazandó határidőn belül történő benyújtása tekintetében a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 34. cikke és különösen annak 1. és 6. §‑a előírja az érintett fél képviselője számára, hogy saját kezűleg írja alá a telefaxon továbbított eljárási irat eredeti példányát, amelyet legkésőbb a következő tíz napon belül fizikai valójában be kell nyújtani a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához, akár postai úton, akár közvetlenül átadva. Másként fogalmazva, az eljárási iratoknak az alkalmazandó határidőn belül történő benyújtása tekintetében a fent említett 34. cikk nem teszi lehetővé az érintett fél képviselője számára azt, hogy két különböző saját kezű aláírást használjon, még ha ezen aláírások hitelesek is, egyiket a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához telefaxon küldött iraton és a másikat az említett Hivatalnak postán küldött vagy közvetlenül átadott eredeti példányon.

E körülmények között, amennyiben a Hivatalhoz – a Közszolgálati Törvényszékhez telefaxon eljuttatott példány továbbítását követő tíz napon belül – fizikai valójában benyújtott eredeti iraton nem ugyanaz az aláírás található mint amely a telefaxon elküldött dokumentumon szerepel, azt kell megállapítani, hogy a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához két különböző eljárási iratot nyújtottak be, amelyek mindegyikén kézzel írt aláírás szerepel, még akkor is, ha az aláírásokat ugyanaz a személy helyezte el Mivel a szöveg telefaxon történő továbbítása nem tesz eleget a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 34. cikkében előírt jogbiztonsági feltételeknek, a telefaxon elküldött dokumentum továbbítási dátuma a keresetindítási határidő betartásának ellenőrzése során nem vehető figyelembe.

Egyébiránt a keresetindítási határidőt a személyzeti szabályzat 91. cikkének (3) bekezdése állapítja meg, amelyhez a távolságra tekintettel hozzá kell adni a Bíróság alapokmánya 45. cikkének első bekezdésében előírt határidőt. A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata nem térhet el e rendelkezésektől. Következésképpen lényeges az, hogy a keresetlevél eredeti példányát legkésőbb e határidő lejártáig elkészítsék. E szempontból a telefaxon való elküldés nem csupán egy kézbesítési mód, hanem lehetővé teszi annak bizonyítását is, hogy a határidőn túl érkezett keresetlevél eredeti példányát már az említett határidőn belül elkészítették.

(lásd a 25–27. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑113/11. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. február 21‑én hozott végzésének 22. pontja.