Language of document : ECLI:EU:F:2012:197

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 13. decembra 2012

Vec F‑101/11

Cena Mileva

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Verejné výberové konanie – Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/188/10 – Nezapísanie do rezervného zoznamu – Zloženie výberovej komisie – Stáli a nestáli členovia“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou C. Mileva navrhuje hlavne zrušiť rozhodnutie výberovej komisie verejného výberového konania EPSO/AD/188/10 o jej nezapísaní do rezervného zoznamu tohto výberového konania

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobkyňa znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii.

Abstrakt

1.      Úradníci – Výberové konanie – Výberová komisia – Zamietnutie prihlášky – Povinnosť odôvodnenia – Rozsah – Dodržanie tajnosti rokovania

(Článok 296 ZFEÚ; služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek; príloha III, článok 6)

2.      Úradníci – Výberové konanie – Posúdenie spôsobilosti uchádzačov – Voľná úvaha výberovej komisie – Rozhodnutie o nezapísaní do rezervného zoznamu – Povinnosť odôvodnenia – Rozsah

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III)

3.      Úradníci – Výberové konanie – Posúdenie spôsobilosti uchádzačov – Voľná úvaha výberovej komisie – Súdne preskúmanie – Hranice

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III, článok 5)

4.      Úradníci – Výberové konanie – Spôsob a obsah skúšok – Voľná úvaha výberovej komisie – Súdne preskúmanie – Hranice

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III)

5.      Úradníci – Výberové konanie – Výberová komisia – Zloženie – Kvalifikácia členov na objektívne posúdenie skúšok

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III, článok 3)

1.      Podľa článku 296 ZFEÚ a článku 25 druhého odseku služobného poriadku každé individuálne rozhodnutie spôsobujúce ujmu prijaté na základe služobného poriadku musí byť odôvodnené. Pokiaľ však ide o rozhodnutia prijaté výberovou komisiou výberového konania, povinnosť odôvodnenia treba dať do súladu s dodržaním tajnosti rokovania výberovej komisie stanovenej v článku 6 prílohy III služobného poriadku.

Táto tajnosť bola zavedená s cieľom zabezpečiť nezávislosť výberových komisií výberových konaní a objektivitu ich práce tým, že budú chránené pred akýmikoľvek vonkajšími zásahmi a tlakmi vyvíjanými samotnou administratívou Únie, dotknutými uchádzačmi alebo tretími osobami, a teda bráni zverejneniu postojov jednotlivých členov výberových komisií, ako aj všetkých skutočností spojených s osobným hodnotením alebo porovnávaním uchádzačov.

So zreteľom na tajnosť rokovania výberovej komisie predstavuje oznámenie dosiahnutých známok v jednotlivých skúškach dostatočné odôvodnenie rozhodnutí výberovej komisie. Takéto odôvodnenie neporušuje práva uchádzačov, keďže im umožňuje oboznámiť sa s hodnotením svojich výkonov a v prípade potreby si overiť, že skutočne nedosiahli počet bodov, ktorý oznámenie o výberovom konaní vyžaduje, aby mohli byť pripustení na určité alebo na všetky skúšky.

Povinnosť odôvodnenia totiž predpokladá len to, aby sa adresátovi rozhodnutia spôsobujúceho ujmu umožnilo jasným a jednoznačným spôsobom pochopiť úvahu administratívy, ktorá ju viedla k prijatiu spochybneného rozhodnutia. Naproti tomu okolnosť, že toto odôvodnenie je chybné, za predpokladu, že sa preukáže, môže predstavovať prípadné nesprávne právne posúdenie alebo zjavne nesprávne posúdenie.

(pozri body 27 – 29 a 34)

Odkaz:

Súdny dvor: 4. júla 1996, Parlament/Innamorati, C‑254/95 P, bod 24

Súd prvého stupňa: 19. februára 2004, Konstantopoulou/Súdny dvor, T‑19/03, body 27, 32 a 33; 4. mája 2005, Sena/EASA, T‑30/04, bod 62

2.      Výberová komisia výberového konania so zreteľom na širokú mieru voľnej úvahy, ktorou disponuje pri hodnotení výsledkov skúšok, nie je povinná pri odôvodňovaní rozhodnutia o nezapísaní uchádzača do rezervného zoznamu spresniť odpovede tohto uchádzača, ktoré považovala za nedostatočné, alebo vysvetliť, prečo ich považovala za nedostatočné.

(pozri bod 30)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Konstantopoulou/Súdny dvor, už citovaný, bod 34

3.      Keď Súd pre verejnú službu prejednáva zákonnosť rozhodnutia, ktorým výberová komisia výberového konania zamietla zapísať uchádzača do rezervného zoznamu, preskúmava dodržanie uplatniteľných právnych pravidiel, teda najmä procesných pravidiel vymedzených v služobnom poriadku a oznámení o výberovom konaní a pravidiel, ktoré upravujú prácu výberovej komisie, konkrétne povinnosť nestrannosti výberovej komisie a dodržanie rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi touto komisiou, ako aj nezneužitie právomoci.

Okrem toho v niektorých prípadoch, v ktorých výberová komisia nedisponuje voľnou úvahou, najmä v prípade, ak si každá otázka položená uchádzačovi výberovou komisiou vyžaduje iba jednu jednoznačnú odpoveď, sa môže táto kontrola týkať správnosti skutočností, z ktorých výberová komisia vychádzala pri prijatí svojho rozhodnutia. Napokon Súd pre verejnú službu preskúmava absenciu vecného pochybenia, ako aj zhodu číselnej známky so slovnými posúdeniami výberovej komisie, pričom preskúmanie zhody sa obmedzuje na overenie absencie zjavného nesúladu.

Naopak posúdenia, ktoré výberová komisia výberového konania vykonáva, keď hodnotí vedomosti a spôsobilosti uchádzačov, sú vyňaté spod preskúmania Súdu pre verejnú službu. Preskúmanie súdu sa nemôže týkať absencie súladu medzi hodnoteniami vykonanými počas rôznych skúšok, pretože také preskúmanie by znamenalo overenie posúdení vykonaných výberovou komisiou výberového konania v súvislosti s vedomosťami a so spôsobilosťami uchádzačov.

Ak by aj Súd pre verejnú službu bol oprávnený vykonať také preskúmanie, v každom prípade treba konštatovať, že existencia nesúladu medzi posúdeniami vykonanými počas dvoch rôznych skúšok neumožňuje preukázať existenciu nesprávneho posúdenia. Pokiaľ výberové konanie stanovuje viacero skúšok a na ich opravu sú prizvané rôzne osoby, nevyhnutne môže dôjsť k protichodným posúdeniam.

(pozri body 40 – 45)

Odkaz:

Súdny dvor: 9. októbra 1974, Campogrande a i./Komisia, 112/73, 144/73 a 145/73, bod 53

Súd prvého stupňa: 27. marca 2003, Martínez Páramo a i./Komisia, T‑33/00, body 62 až 64; 26. januára 2005, Roccato/Komisia, T‑267/03, body 42, 50 a 51; 12. marca 2008, Giannini/Komisia, T‑100/04, body 277 a 278

Súd pre verejnú službu: 11. septembra 2008, Coto Moreno/Komisia, F‑127/07, body 32 a 34 a tam citovaná judikatúra

4.      Inštitúcie Únie disponujú širokou mierou voľnej úvahy na stanovenie spôsobov organizácie výberového konania a súdu Únie prináleží tieto spôsoby skúmať iba v prípade, ak nemajú súvislosť s účelom výberového konania.

V každom prípade výber najlepších uchádzačov znamená, že administratíva musí hľadať tých, v prípade ktorých sa spájajú dôležité znalosti s intelektuálnou spôsobilosťou uplatniť tieto znalosti v praxi a meniacom sa kontexte, a preto sa nezdá, že stanovenie skúšok smerujúcich k posúdeniu všeobecných zručností uchádzačov by nemalo súvislosť s účelom výberového konania. Ak by aj hodnotiace skúšky všeobecných zručností pozostávali z testov vyžadujúcich psychologickú analýzu uchádzačov, táto okolnosť nepreukazuje, že hodnotenie týchto skúšok by bolo do takej miery subjektívne, že by nebolo možné zaručiť dodržanie zásad rovnosti zaobchádzania a objektivity známkovania.

(pozri body 51, 54 a 55)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 6. novembra 1997, Berlingieri Vinzek/Komisia, T‑71/96, bod 36; 26. októbra 2004, Falcone/Komisia, T‑207/02, bod 31; 30. novembra 2005, Vanlangendonck/Komisia, T‑361/03, bod 38

Súd pre verejnú službu: 29. septembra 2009, Aparicio a i./Komisia, F‑20/08, F‑34/08 a F‑75/08, bod 53

5.      Hoci výberová komisia disponuje širokou mierou voľnej úvahy na posúdenie uchádzačov počas výberového konania, naproti tomu musí svoju činnosť viesť v prísnom súlade s pravidlami upravujúcimi organizáciu skúšok a výber zloženia komisie, ktorá má preskúmať výkon uchádzača.

Z tohto hľadiska na to, aby výberová komisia výberového konania bola ustanovená podľa ustanovení služobného poriadku a článku 3 jeho prílohy III, musí byť zložená tak, aby zabezpečila objektívne posúdenie výkonu uchádzačov vzhľadom na očakávané profesionálne vlastnosti. Okrem toho, keďže posúdenie uchádzačov vo výberovom konaní je porovnávacie, uchádzač sa môže dovolávať nezrovnalosti urobenej v prospech iného uchádzača s cieľom dosiahnuť zrušenie rozhodnutia o jeho nezapísaní na rezervný zoznam.

(pozri body 61 a 63)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 23. marca 2000, Gogos/Komisia, T‑95/98, body 37 a 41 až 56; 24. septembra 2002, Girardot/Komisia, T‑92/01, bod 24; 10. novembra 2004, Vonier/Komisia, T‑165/03, bod 39

Súd pre verejnú službu: 4. septembra 2008, Dragoman/Komisia, F‑147/06, bod 49