Language of document : ECLI:EU:F:2013:141

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

den 20 september 2013

Mål F‑99/11

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Lön – Utbetalning av innestående lön – Berättigat intresse av att få saken prövad – Uppenbart att talan inte kan tas upp till prövning”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess 106a, genom vilken Luigi Marcuccio har yrkat ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut om avslag på hans begäran av den 20 augusti 2010 om utbetalning av innestående lön för perioden 1 juni 2005–31 juli 2010.

Avgörande:      Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan tas upp till prövning. Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan väckt av tjänstemän – Berättigat intresse av att få saken prövad – Krav på ett faktiskt intresse – Bedömning mot bakgrund av de omständigheter som rådde när talan väcktes – Talan kan medföra en fördel för sökanden

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

För att en tjänsteman eller en tidigare tjänsteman ska ha rätt att i en talan som väckts med stöd av artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna yrka ogiltigförklaring av en åtgärd som går honom eller henne emot i den mening som avses i artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna måste vederbörande, vid tiden för talans väckande, ha ett säkert och faktiskt, tillräckligt klart intresse av att få åtgärden ogiltigförklarad. För att ett sådant intresse ska anses föreligga krävs att tjänstemannen eller den tidigare tjänstemannen kan erhålla en fördel genom talan.

(se punkt 22)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 29 november 2006, Agne-Dapper m.fl. mot kommissionen m.fl., T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 och T‑139/05, punkt 35 och där angiven rättspraxis