Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 23 december 2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mot C och B

(Mål C-704/20)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i det nationella målet

Klagande: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Motparter: C och B

Tolkningsfrågor

Innebär unionsrätten, närmare bestämt artikel 15 i direktiv 2008/115/EG (EUT L 348, 2008, s. 98) och artikel 9 i direktiv 2013/33/EU (EUT L 180, 2013, s. 96), jämförda med artikel 6 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 303, 2007, s. 1), en skyldighet för en nationell domstol att ex officio fastställa huruvida samtliga villkor för förvarstagande av en utlänning är uppfyllda, inbegripet de villkor vars uppfyllande utlänningen inte har bestritt, trots att vederbörande haft möjlighet att göra detta?

____________