Language of document : ECLI:EU:C:2021:834

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN VARAPRESIDENTIN MÄÄRÄYS

6 päivänä lokakuuta 2021 (*)

Väliaikainen oikeussuoja – SEUT 279 artikla – Välitoimia koskeva määräys – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 163 artikla – Olosuhteet eivät ole muuttuneet – Sąd Najwyższyn (ylin tuomioistuin, Puola) Izba Dyscyplinarnan (kurinpitojaosto) toimivalta – Sąd Najwyższyn (ylin tuomioistuin), yleisten tuomioistuinten ja hallintotuomioistuinten tuomareita koskeva kurinpitomenettely – Näiden tuomareiden riippumattomuuden edellytysten valvontaa koskevat menettelysäännöt – Kansallisten säännösten soveltamisen keskeyttäminen

Asiassa C‑204/21 R-RAP,

jossa on kyse unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 163 artiklan nojalla 16.8.2021 esitetystä hakemuksesta, joka koskee välitoimia koskevan määräyksen peruuttamista,

Puolan tasavalta, asiamiehenään B. Majczyna,

kantajana,

vastaan

Euroopan komissio,  

vastaajana,
UNIONIN TUOMIOISTUIMEN VARAPRESIDENTTI,

kuultuaan julkisasiamies G. Hogania,

on antanut seuraavan

määräyksen

1        Puolan tasavalta vaatii hakemuksessaan unionin tuomioistuinta peruuttamaan unionin tuomioistuimen varapresidentin 14.7.2021 antaman määräyksen komissio vastaan Puola (C‑204/21 R, EU:C:2021:593; jäljempänä 14.7.2007 annettu määräys,).

2        Unionin tuomioistuimen varapresidentti määräsi kyseisellä määräyksellä, että Puolan tasavallan on siihen asti, kunnes annetaan tuomio, jolla asian käsittely asiassa C-204/21 päätetään,

a)      keskeytettävä yhtäältä ylimmästä tuomioistuimesta 8.12.2017 annetun lain (ustawa o Sądzie Najwyższym), sellaisena kuin se on muutettuna yleisten tuomioistuinten järjestämisestä annetun lain, ylimmästä tuomioistuimesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 20.12.2019 annetulla lailla (ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw) 27 §:n 1 momentin 1a kohdan säännösten, joiden mukaan Sąd Najwyższyn (ylin tuomioistuin, Puola) Izba Dyscyplinarna (kurinpitojaosto) on toimivaltainen ratkaisemaan sekä ensimmäisenä että toisena oikeusasteena vaatimukset, jotka koskevat lupaa aloittaa rikosoikeudellinen menettely tuomaria tai avustavaa tuomaria vastaan, asettaa viimeksi mainitut tutkintavankeuteen, pidättää viimeksi mainitut tai pakottaa heidät saapumaan tuomioistuimeen, soveltaminen sekä toisaalta keskeytettävä kurinpitojaoston kyseisen pykälän perusteella jo tehtyjen päätösten, joilla annetaan lupa rikosoikeudellisen menettelyn aloittamiseen tuomaria vastaan tai hänen pidättämiseensä, vaikutukset ja jätettävä kyseisessä pykälässä tarkoitetut asiat siirtämättä sellaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka ei täytä erityisesti 19.11.2019 annetussa tuomiossa A. K. ym. (Ylimmän tuomioistuimen kurinpitojaoston riippumattomuus) (C-585/18, C-624/18 ja C-625/18, EU:C:2019:982) määriteltyjä riippumattomuuden vaatimuksia

b)      keskeytettävä ylimmästä tuomioistuimesta annetun lain, sellaisena kuin se on muutettuna, 27 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan säännösten, joiden perusteella Sąd Najwyższyn Izba Dyscyplinarna on toimivaltainen ratkaisemaan asiat, jotka liittyvät Sąd Najwyższyn tuomareiden asemaan ja tuomarin tehtävien hoitamiseen, erityisesti työoikeuden ja sosiaalivakuutusten alaan kuuluvat asiat sekä kyseisten tuomareiden eläkkeelle siirtämistä koskevat asiat, soveltaminen ja jätettävä kyseisessä pykälässä tarkoitetut asiat siirtämättä sellaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka ei täytä erityisesti tuomiossa A. K. ym. (Ylimmän tuomioistuimen kurinpitojaoston riippumattomuus) (C-585/18, C-624/18 ja C-625/18, EU:C:2019:982) määriteltyjä riippumattomuuden vaatimuksia

c)      keskeytettävä yleisten tuomioistuinten järjestämisestä 27.7.2001 annetun lain (ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych), sellaisena kuin se on muutettuna yleisten tuomioistuinten järjestämisestä annetun lain, ylimmästä tuomioistuimesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetulla lailla, 107 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan sekä ylimmästä tuomioistuimesta annetun lain, sellaisena kuin se on muutettuna, 72 §:n 1 momentin 1, 2 ja 3 kohdan, jotka mahdollistavat tuomareiden saattamisen kurinpidolliseen vastuuseen sillä perusteella, että he ovat tutkineet, onko noudatettu SEU 19 artiklan 1 kohdan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan määräysten vaatimuksia, jotka koskevat laillisesti perustettua riippumatonta ja puolueetonta tuomioistuinta, soveltaminen

d)      keskeytettävä yleisistä tuomioistuimista annetun lain, sellaisena kuin se on muutettuna, 42a §:n 1 ja 2 momentin sekä 55 §:n 4 momentin, ylimmästä tuomioistuimesta annetun lain, sellaisena kuin se on muutettuna, 26 §:n 3 momentin sekä 29 §:n 2 ja 3 momentin, hallintotuomioistuinten järjestämisestä 25.7.2002 annetun lain (ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych), sellaisena kuin se on muutettuna yleisten tuomioistuinten järjestämisestä annetun lain, ylimmästä tuomioistuimesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetulla lailla, 5 §:n 1a ja 1b momentin ja yleisten tuomioistuinten järjestämisestä annetun lain, ylimmästä tuomioistuimesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetun lain 8 §:n soveltaminen, siltä osin kuin niillä kielletään kansallisia tuomioistuimia tarkastamasta, onko noudatettu Euroopan unionin vaatimuksia, jotka koskevat SEU 19 artiklan 1 kohdan ja perusoikeuskirjan 47 artiklan määräyksissä tarkoitettua laillisesti perustettua riippumatonta ja puolueetonta tuomioistuinta

e)      keskeytettävä ylimmästä tuomioistuimesta annetun lain, sellaisena kuin se on muutettuna, 26 §:n 2, 4, 5 ja 6 momentin sekä 82 §:n 2–5 momentin ja yleisten tuomioistuinten järjestämisestä annetun lain, ylimmästä tuomioistuimesta annetun lain ja joidenkin muiden lakien muuttamisesta annetun lain 10 §:n, joissa säädetään Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Nawyższegon (ylimääräisen valvonnan ja julkisten asioiden jaosto) yksinomaisesta toimivallasta tutkia väitteet, jotka koskevat tuomarin tai tuomioistuimen riippumattomuuden puuttumista, soveltaminen ja

f)      ilmoitettava Euroopan komissiolle viimeistään yhden kuukauden kuluttua 14.7.2021 annetun unionin tuomioistuimen määräyksen tiedoksi antamisesta kaikki toimenpiteet, jotka se on toteuttanut noudattaakseen kyseistä määräystä täysimääräisesti.

3        Koska Puolan tasavalta katsoi, että olosuhteet olivat muuttuneet 14.7.2021 annetun määräyksen julistamisen jälkeen, se esitti työjärjestyksen 163 artiklan nojalla nyt käsiteltävänä olevan hakemuksen. Kyseinen jäsenvaltio pyysi lisäksi, että unionin tuomioistuimen suuri jaosto tutkisi hakemuksen.

 Puolan tasavallan pyyntö asian siirtämiseksi unionin tuomioistuimen suuren jaoston käsiteltäväksi

4        Puolan tasavalta katsoo, että kun otetaan huomioon nyt käsiteltävän asian tärkeys ja se, että asia on luonteeltaan ennakkotapaus, unionin tuomioistuimen suuren jaoston on tutkittava 14.7.2021 annetun määräyksen peruuttamista koskeva hakemus.

5        Tässä yhteydessä on muistutettava, että unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 161 artiklan 1 kohdan mukaan, luettuna yhdessä unionin tuomioistuimen varapresidentin lainkäyttötehtävistä 23.10.2012 annetun unionin tuomioistuimen päätöksen 2012/671/EU (EUVL 2012, L 300, s. 47) 1 artiklan kanssa, unionin tuomioistuimen varapresidentti ratkaisee täytäntöönpanon lykkäämistä tai välitoimia koskevat hakemukset itse tai siirtää ne välittömästi unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

6        Niinpä näiden määräysten mukaan unionin tuomioistuimen varapresidentillä on annettu toimivalta ratkaista välitoimihakemus tai, kun hän katsoo, että se on erityisten olosuhteiden vuoksi saatettava ratkaisukoonpanon käsiteltäväksi, siirtää tällainen hakemus unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi (unionin tuomioistuimen varapresidentin määräys 20.9.2021, Tšekin tasavalta v. Puola, asia C‑121/21 R, EU:C:2021:752, 10 kohta).

7        Tästä seuraa, että unionin tuomioistuimen varapresidentin on yksin arvioitava tapauskohtaisesti, edellyttävätkö hänen käsiteltäväkseen saatetut välitoimihakemukset asian siirtämistä unionin tuomioistuimelle, jotta tämä antaisi asian käsiteltäväksi ratkaisukokoonpanossa (unionin tuomioistuimen varapresidentin määräys 20.9.2021, Tšekin tasavalta v. Puola, asia C‑121/21 R EU:C:2021:752, 11 kohta).

8        Nyt käsiteltävässä asiassa Puolan tasavallan hakemuksesta, joka koskee 14.7.2021 annetun määräyksen peruuttamista, ei ole ilmennyt mitään seikkaa, joka edellyttäisi sen antamista ratkaisukokoonpanon käsiteltäväksi, joten hakemusta ei ole syytä siirtää unionin tuomioistuimelle.

 Asiakysymys

 Asianosaisten lausumat

9        Puolan tasavalta vetoaa hakemuksensa tuleksi olosuhteiden muuttumiseen, joka johtuu Trybunał Konstytucyjnyn (perustuslakituomioistuin, Puola) asiassa P 7/20 14.7.2021 antamasta tuomiosta (jäljempänä Trybunał Konstytucyjnyn tuomio).

10      Trybunał Konstytucyjny totesi kyseisessä tuomiossa muun muassa, että SEU 4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta, luettuna yhdessä SEUT 279 artiklan kanssa, ei ole yhteensopiva Puolan perustuslain 2 ja 7 §:n, 8 §:n 1 momentin ja 90 §:n 1 momentin kanssa, luettuina yhdessä viimeksi mainitun 4 §:n 1 momentin kanssa, siitä syystä, että unionin tuomioistuin on ylittänyt oman toimivaltansa eli toiminut ultra vires määrätessään Puolan tasavallalle unionin jäsenvaltiona välitoimista, jotka koskevat puolalaisten tuomioistuinten järjestämistä ja toimivaltaa sekä näissä tuomioistuimissa noudatettavaa menettelyä, siten että kyseisen perustuslain 91 §:n 1–3 momentissa ilmaistuja unionin oikeuden ensisijaisuuden ja välittömän soveltamisen periaatteet eivät koske näitä toimia.

11      Puolan tasavallan mukaan 14.7.2021 annettu määräys on Trybunał Konstytucyjnyn tuomion valossa Puolan perustuslaillisen järjestyksen vastainen.

12      Puolan tasavalta muistuttaa tältä osin, että Trybunał Konstytucyjny on todennut, että sen tehtävänä on suojella Puolan tasavallan perustuslakia, joka perustuslain 8 §:n mukaan on tämän jäsenvaltion normihierarkiassa ylin laki, ja että näin ollen sitä on pidettävä perustuslaillista järjestystä koskevissa periaateasioissa ”tuomioistuimena, jolla on viimeinen sana”.

13      Puolan tasavalta toteaa, että tulkinta, jonka mukaan jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuimet ovat toimivaltaisia valvomaan unionin ultra vires toteuttamia toimia, mukaan lukien unionin tuomioistuimen tuomiot, on hyväksytty useiden jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuinten oikeuskäytännössä. Kyseiset tuomioistuimet ovat sen mukaan yksimielisesti katsoneet, että niiden oikeusjärjestyksiin sisältyy valtiosääntöön liittyvä identiteetti, jonka ne määrittelevät perustuslakiensa säännösten perusteella, ja unionin on näin ollen kunnioitettava tätä identiteettiä.

14      Esittäessään suullisesti Trybunał Konstytucyjnyn tuomion perustelut esittelevä tuomari totesi, että jäsenvaltioiden unionin tuomioistuimelle antama lainkäyttötehtävä päättyy, kun perussopimusten tulkinta lakkaa olemasta ymmärrettävä ja kun siitä tulee objektiivisesti mielivaltainen. Kyseisen tuomioistuimen mukaan juuri näin oli 8.4.2020 annetun määräyksen komissio v. Puola (C‑791/19 R, EU:C:2020:277) osalta. Tältä osin esittelevä tuomari täsmensi, että Trybunał Konstytucyjny on todennut, että unionin tuomioistuin oli ylittänyt toimivaltansa rajat, koska Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa ei anneta unionille minkäänlaista toimivaltaa jäsenvaltion tuomiovallan järjestämisen, perustamisen ja toiminnan osalta; tämä ala kuuluu yhä jäsenvaltioiden suvereeniin yksinomaiseen toimivaltaan.

15      Puolan tasavallan mukaan 14.7.2021 annettu määräys on annettu SEU 5 artiklassa vahvistetun annetun toimivallan periaatteen vastaisesti, joten Trybunał Konstytucyjnyn tuomiota sovelletaan myös kyseisen määräyksen osalta.

 Asian arviointi

16      Työjärjestyksen 163 artiklan mukaan asianosaisen hakemuksesta välitoimimääräystä voidaan milloin tahansa muuttaa tai se voidaan peruuttaa olosuhteiden muuttumisen vuoksi. Olosuhteiden muuttumisen käsitteellä tarkoitetaan ennen kaikkea sellaisen tosiseikan tai oikeudellisen seikan ilmaantumista, joka voi kyseenalaistaa välitoimista päättävän tuomarin arviointeja niistä edellytyksistä, jotka täytäntöönpanon lykkäämisestä tai välitoimista annettavan määräyksen on täytettävä (unionin tuomioistuimen varapresidentin määräys 20.9.2021, Tšekin tasavalta v. Puola, asia C‑121/21 R, EU:C:2021:752, 22 kohta).

17      Näin ollen on tutkittava, merkitseekö Trybunał Konstytucyjnyn tuomio kyseisessä artiklassa tarkoitettua olosuhteiden muuttumista.

18      Muistutettakoon tältä osin, että unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin oikeuden ensisijaisuuden periaatteella vahvistetaan unionin oikeuden etusija jäsenvaltioiden oikeuteen nähden. Kyseinen periaate velvoittaa siis kaikki jäsenvaltioiden elimet huolehtimaan unionin eri oikeussääntöjen täyden vaikutuksen toteutumisesta, eikä jäsenvaltioiden oikeudella voida puuttua siihen vaikutukseen, joka näillä eri oikeussäännöillä katsotaan olevan mainittujen valtioiden alueella (tuomio 18.5.2021, Asociaţia ”Forumul Judecătorilor Din România” ym., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C‑291/19, C-355/19 ja C-397/19, EU:C:2021:393, 244 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

19      Kuten unionin tuomioistuin on toistuvasti todennut, jokaisen jäsenvaltion on SEU 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla muun muassa varmistettava, että elimet, jotka kuuluvat unionin oikeudessa tarkoitettuina ”tuomioistuimina” sen oikeussuojakeinojen järjestelmään unionin oikeuteen kuuluvilla aloilla ja jotka voivat näin ollen lausua tässä ominaisuudessa unionin oikeuden soveltamisesta tai tulkinnasta, täyttävät tehokkaan oikeussuojan vaatimukset (tuomio 2.3.2021, A.B. ym. (Tuomareiden nimittäminen ylimpään tuomioistuimeen – muutoksenhaku), C-824/18, EU:C:2021:153, 112 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

20      Tässä määräyksessä asetetaan siis jäsenvaltioille selvä ja täsmällinen velvollisuus saavuttaa tietty tulos eikä siihen liity niitä tuomioistuimia, joiden on tulkittava ja sovellettava unionin oikeutta, koskevia ehtoja (tuomio 18.5.2021, Asociaţia ”Forumul Judecătorilor Din România” ym., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C‑291/19, C-355/19 ja C-397/19, EU:C:2021:393, 250 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

21      Niinpä vaikka oikeuslaitoksen järjestäminen jäsenvaltioissa kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, jäsenvaltioiden on kuitenkin kyseistä toimivaltaa käyttäessään noudatettava niille SEU 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla kuuluvia velvoitteita (tuomio 26.3.2020, Miasto Łowicz ja Prokurator Generalny, C-558/18 ja C-563/18, EU:C:2020:234, 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

22      Tästä seuraa, että tuomioistuinten järjestämistä jäsenvaltioissa koskevia kansallisia säännöksiä voidaan valvoa SEU 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan kannalta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan kanteen yhteydessä ja niihin voidaan siten samassa yhteydessä kohdistaa välitoimia, joilla pyritään muun muassa siihen, että unionin tuomioistuin määrää SEUT 279 artiklan nojalla näiden säännösten soveltamisen keskeyttämisestä (unionin varapresidentin määräys, 14.7.2021, komissio v. Puola, C‑204/21 R, EU:C:2021:593, 54 kohta).

23      Se, että kansallinen perustuslakituomioistuin toteaa, että tällaiset toimenpiteet ovat vastoin asianomaisen jäsenvaltion perustuslaillista järjestystä, ei muuta millään tavoin edellisessä kohdassa esitettyä arviointia.

24      Unionin oikeuden ensisijaisuuden periaatteen nojalla se, että jäsenvaltio vetoaa kansallisen oikeuden säännöksiin, vaikka ne olisivatkin perustuslain tasoisia, ei saa vahingoittaa unionin oikeuden yhtenäisyyttä ja tehokkuutta. (ks. tuomio 18.5.2019, Asociaţia ”Forumul judecătorilor Din România” ym., C-83/19, C‑127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 ja C-397/19, EU:C:2021:393, 245 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

25      Edellä esitetystä seuraa, että Trybunał Konstytucyjnyn tuomio ei merkitsee työjärjestyksen 163 artiklassa tarkoitettua olosuhteiden muuttumista, joka voisi asettaa kyseenalaiseksi 14.7.2021 annettuun määräykseen sisältyvät arvioinnit.

26      Näin ollen Puolan tasavallan hakemus 14.7.2021 annetun määräyksen peruuttamiseksi on hylättävä.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuimen varapresidentti on määrännyt seuraavaa:

1)      Hakemus unionin tuomioistuimen varapresidentin 14.7.2021 antaman määräyksen komissio vastaan Puola (C204/21 R, EU:C:2021:593) peruuttamiseksi hylätään.

2)      Oikeudenkäyntikuluista määrätään myöhemmin.

Allekirjoitukset


*      Oikeudenkäyntikieli: puola.