Language of document :

Kanne 6.2.2013 - Melt Water v. SMHV (NUEVA)

(Asia T-61/13)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Asianosaiset

Kantaja: Research and Production Company Melt Water UAB (Klaipėda, Liettua) (edustaja: asianajaja V. Viešiūnaitė)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan SMHV:n neljännen valituslautakunnan 3.12.2012 tekemän päätöksen asiassa R 1794/2012-4 ja katsomaan tavaramerkkiä NUEVA (rekisteröintihakemus nro 010573541) koskevan kantajan valituksen valituslautakunnassa tehdyksi

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki NUEVA luokkaan 32 kuuluvia tavaroita varten - yhteisön tavaramerkkihakemus nro 010573541

Tutkijan päätös: Hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen katsominen tekemättä jätetyksi

Kanneperusteet: Riidanalaisessa päätöksessä, joka on päivätty 3.12.2012, vastaaja katsoi virheellisesti, että kantajan valituslautakunnassa tekemä valitus oli asetuksen N:o 207/20092 60 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 49 säännön 3 kohdan mukaisesti katsottava tekemättä jätetyksi, koska valitusmaksua ei ollut maksettu määräajassa. Kantaja kiistää vastaajan näkemyksen, jonka mukaan kyseinen maksu oli maksettava valituksen tekemiselle säädetyssä kahden kuukauden määräajassa. Kantaja väittää, että sekä tutkijan päätöksestä hylätä rekisteröintihakemus että asetuksen N:o 207/2009 60 artiklan virallisesta liettuankielisestä käännöksestä ilmenee, että valitusmaksun on liityttävä valituksen perusteet sisältävän kirjelmän eikä valituksen jättämiseen. Kantaja liitti näin ollen perustellusti valitusmaksun maksamisen valituksen perusteet sisältävän kirjelmän jättämistä koskevan määräaikaan ja maksoi kyseisen maksun kyseisessä määräajassa.

Kantajan mukaan asetuksen N:o 207/2009 liettuankielistä käännöstä on pidettävä todistusvoimaisena kielenä, ja kyseisen asetuksen liettuankieliseen versioon on tukeuduttava sen arvioimiseksi, saiko vastaaja kantajan tälle maksaman valitusmaksun säädetyssä määräajassa. Kantaja väittää myös, että tilanteessa, jossa tietyn jäsenvaltion kielellä eli tässä tapauksessa liettuaksi todistusvoimainen säädös on epäselvä eikä sen käännös vastaa muunkielisiä säädöstekstejä, sitä on oikeusvarmuuden ja täsmällisyyden takaamiseksi tulkittava siten, että se vastaa niin hyvin kuin mahdollista sen henkilön etua, jolle se on tarkoitettu, erityisesti tilanteessa, jossa päinvastaisella tulkinnalla saattaa olla kielteisiä seurauksia kyseiselle henkilölle.

____________

1 - Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)

2 - Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annettu komission asetus (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1)