Language of document :

Rettens dom af 21. maj 2014 – Melt Water mod KHIM (NUEVA)

(Sag T-61/13) 1

(EF-varemærker – ansøgning om EF-figurmærket NUEVA – artikel 60 i forordning (EF) nr. 207/2009 – manglende overholdelse af forpligtelsen til at betale klagegebyret inden for fristen – tvetydighed i en sprogversion – ensartet fortolkning – hændeligt tilfælde eller force majeure – undskyldelig vildfarelse – forpligtelse til at udvise agtpågivenhed og omhu)

Processprog: litauisk

Parter

Sagsøger: Research and Production Company »Melt Water« UAB (Klaipėda, Litauen) (ved advokaterne V. Viešūnaitė og J. Stucka)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved V. Melgar og J. Ivanauskas, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 3. december 2012 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1794/2012-4) vedrørende en ansøgning om registrering af figurmærket NUEVA som EF-varemærke.

Konklusion

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Research and Production Company »Melt Water« UAB.

____________

1 EUT C 108 af 13.4.2013.