Language of document :

3. juulil 2011 esitatud hagi - ZZ versus parlament

(kohtuasi F-65/11)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: Rechtsanwalt O. Mader)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Euroopa Parlamendi otsus, millega anti hagejale ainult kaks teenetepunkti 2004. aasta hindamisperioodi eest, mil ta oli lähetatud Euroopa Kontrollikotta.

Hageja nõuded

Hageja palub:

tühistada kostja 19. juuli 2010. aasta otsus jätta hagejale 2004. aasta hindamise raames kolmas teenetepunkt andmata ning tühistada kostja 28. aprilli 2011. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus 19. juuli 2010. aasta otsuse peale;

mõista kostjalt välja hüvitis hagejale tekitatud mittevaralise kahju eest summas, mille määrab kohus oma äranägemisel;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________