Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 20 czerwca 2012 r. – Westeren przeciwko Komisji

(Sprawa F-64/11)1

Język postępowania: angielski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

____________

1    Dz.U. C 252 z 27.8.2011, s. 57.