Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 20 март 2012 г. — Schönberger/Парламент

(Дело F-65/11)1

Език на производството: немски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра, поради уреждане на спора по взаимно съгласие.

____________

1     ОВ C 252, 27.8.2011 г., стр. 57.