Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 12. december 2014 – Luigi Macchia mod Kommissionen

(Sag F-63/11) 1

(Personalesag – midlertidigt ansatte – hjemvisning til Personaleretten efter ophævelse – ingen forlængelse af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt – administrationens skønsbeføjelse – åbenbart urigtigt skøn – åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Luigi Macchia (Rom, Italien) (ved advokaterne S. Rodrigues, A. Blot og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den stiltiende afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat som omhandlet i artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes, da søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

Luigi Macchia bærer sine egne omkostninger i sag F-63/11, sag T-368/12 og sag F-63/11 RENV og betaler Europa-Kommissionens omkostninger i sag F-63/11 og sag F-63/11 RENV.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger i sag T-368/12 P.

____________

____________

1     EUT C 226 af 30.7.2011, s. 32.