Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko) 21. augusta 2017 – Google Inc./Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

(vec C-507/17)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Google Inc.

Žalovaná: Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Vedľajší účastníci konania: Wikimedia Foundation Inc., Fondation pour la liberté de la presse, Microsoft Corp., Reporters Committee for Freedom of the Press a i., Article 19 a i., Internet Freedom Foundation a i., Défenseur des droits

Prejudiciálne otázky

Má sa „právo na odstránenie odkazov“ tak, ako bolo potvrdené Súdnym dvorom Európskej únie v jeho rozsudku z 13. mája 20141 na základe ustanovení článku 12 písm. b) a článku 14 písm. a) smernice z 24. októbra 19952 , vykladať v tom zmysle, že poskytovateľ vyhľadávača je povinný v prípade, keď vyhovuje žiadosti o odstránenie odkazov, vykonať toto odstránenie na všetkých doménových menách svojho vyhľadávača, takže sporné odkazy sa už viac nezobrazujú bez ohľadu na miesto, z ktorého sa vykonáva vyhľadávanie na základe zadania mena žiadateľa, vrátane miesta mimo územnej pôsobnosti smernice z 24. októbra 1995?

V prípade zápornej odpovede na túto prvú otázku, má sa „právo na odstránenie odkazov“ tak, ako bolo potvrdené Súdnym dvorom Európskej únie v jeho už citovanom rozsudku, vykladať v tom zmysle, že poskytovateľ vyhľadávača je povinný v prípade, keď vyhovuje žiadosti o odstránenie odkazov, odstrániť sporné odkazy zo zobrazených výsledkov vyhľadávania vykonaného na základe zadania mena žiadateľa iba na doménovom mene zodpovedajúcom štátu, v ktorom sa žiadosť považuje za podanú alebo všeobecnejšie na doménových menách vyhľadávača, ktoré zodpovedajú národným koncovkám tohto vyhľadávača pre všetky členské štáty Európskej únie?

Navyše má sa okrem povinnosti uvedenej v bode 2° „právo na odstránenie odkazov“ tak, ako bolo potvrdené Súdnym dvorom Európskej únie v jeho už citovanom rozsudku, vykladať v tom zmysle, že poskytovateľ vyhľadávača, ktorý vyhovuje žiadosti o odstránenie odkazov, je povinný prostredníctvom metódy nazývanej „geoblokácia“ odstrániť sporné výsledky vyhľadávania vykonaného na základe zadania mena nositeľa „práva na odstránenie odkazov“ z IP adresy, o ktorej platí, že sa nachádza v štáte jeho bydliska, alebo dokonca všeobecnejšie z IP adresy, o ktorej platí, že sa nachádza v jednom z členských štátov, na ktoré sa vzťahuje smernica z 24. októbra 1995, a to bez ohľadu na doménové meno použité používateľom internetu, ktorý vykonáva vyhľadanie?

____________

1     Rozsudok z 13. mája 2014, Google Spain a Google, C-131/12, EU:C:2014:317.

2     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 1995, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355).