Language of document : ECLI:EU:C:2019:772

Věc C507/17

Google LLC

v.

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d’État (Státní rada, Francie)]

 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. září 2019

„Řízení o předběžné otázce – Osobní údaje – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním těchto údajů – Směrnice 95/46/ES – Nařízení (EU) 2016/679 – Internetové vyhledávače – Zpracování údajů uvedených na internetové stránce – Územní dosah práva na odstranění odkazů“

1.        Sbližování právních předpisů – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – Směrnice 95/46, články 12 a 14 – Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům a právo bránit jejich zpracování – Právo požadovat odstranění odkazů na internetové stránky ze seznamu výsledků vyhledávání – Podmínky

[Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46, článek 12 písm. b) a čl. 14 první pododstavec písm. a)]

(viz bod 44)

2.        Sbližování právních předpisů – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – Směrnice 95/46, články 12 a 14 – Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům a právo bránit jejich zpracování – Vyhledávání prostřednictvím vyhledávače na základě zadání jména určité osoby – Zobrazení seznamu výsledků – Právo požadovat, aby dotčená informace již nebyla nadále poskytována široké veřejnosti

[Listina základních práv Evropské unie, články 7 a 8; směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46, čl. 6 odst. 1 písm. c) až e), článek 12 písm. b) a čl. 14 první pododstavec písm. a)]

(viz bod 45)

3.        Sbližování právních předpisů – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – Směrnice 95/46, článek 4 – Použitelné vnitrostátní právo – Zpracování údajů v rámci činnosti provozovny usazené na území členského státu – Působnost – Podpora prodeje a prodej reklamního prostoru nabízeného tímto vyhledávačem, který zaměřuje svou činnost na obyvatele tohoto státu prostřednictvím této provozovny – Zahrnutí

[Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/46, čl. 4 odst. 1 písm. a); nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, čl. 3 odst. 1]

(viz body 49–51)

4.        Sbližování právních předpisů – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – Směrnice 95/46 – Právo na opravu a výmaz údajů – Právo na odstranění odkazů – Územní dosah – Povinnost provozovatele vyhledávače odstranit odkazy pouze z mutací svého vyhledávače pro všechny členské státy – Povinnost uvedeného provozovatele přijmout účinná opatření bránící uživatelům internetu v přístupu k odstraňovaným odkazům, nebo ztěžující jim takový přístup – Ověření vnitrostátním soudem

[Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46, čl. 12 písm. b) a čl. 14 první pododstavec písm. a); nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, čl. 17 odst. 1]

(viz body 60–73 a výrok)

Shrnutí

Provozovatel vyhledávače není povinen odstranit odkazy ze všech mutací svého vyhledávače

Rozsudkem ze dne 24. září 2019, Google (Územní dosah práva na odstranění odkazů) (C‑507/17), velký senát Soudního dvora rozhodl, že provozovatel vyhledávače je v zásadě povinen odstranit odkazy pouze z mutací svého vyhledávače pro všechny členské státy.

Commission nationale de l’informatique et des libertés (Národní komise pro informatiku a svobody, CNIL) (Francie) vyzvala společnost Google, aby v případě, že vyhoví žádosti o odstranění odkazů, odstranila z výsledků zobrazených po zadání jména subjektu údajů do vyhledávače odkazy vedoucí na internetové stránky, které obsahují osobní údaje o tomto subjektu, pro všechny domény odpovídající svými koncovkami mutacím jejího vyhledávače. Poté, co společnost Google odmítla vyhovět této výzvě, jí CNIL uložila sankci ve výši 100 000 eur. Conseil d’État (Státní rada), na kterou se společnost Google obrátila, požádala Soudní dvůr, aby upřesnil územní dosah povinnosti provozovatele vyhledávače odstranit odkazy na základě směrnice 95/46(1).

Soudní dvůr nejprve připomněl, že fyzické osoby mohou na základě unijní právní úpravy uplatnit právo na odstranění odkazů vůči provozovateli vyhledávače, který má na území Unie jednu nebo více provozoven, a to bez ohledu na to, zda ke zpracování osobních údajů (v tomto případě formou uvádění odkazů na internetové stránky obsahující osobní údaje osoby, která toto právo uplatňuje) dochází v Unii, či nikoli(2).

Pokud jde o dosah práva na odstranění odkazů, Soudní dvůr konstatoval, že provozovatel vyhledávače je povinen odstranit odkazy nikoliv ze všech mutací svého vyhledávače, nýbrž pouze z mutací tohoto vyhledávače pro všechny členské státy. Soudní dvůr v tomto ohledu uvedl, že odstraněním odkazů ze všech mutací vyhledávače by sice byl vzhledem k povaze internetu a vyhledávačů zcela naplněn cíl unijního normotvůrce spočívající v zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů v celé Unii, avšak z unijního práva nevyplývá(3), že by se normotvůrce za účelem dosažení takového cíle rozhodl dát právu na odstranění odkazů účinky přesahující území členských států. Unijní právo sice zavádí mechanismy spolupráce mezi dozorovými úřady členských států za účelem přijetí společného rozhodnutí vyvažujícího právo subjektu údajů na respektování jeho soukromého života a na ochranu jeho osobních údajů a zájem veřejnosti z jednotlivých členských států na přístupu k informacím, avšak s takovými mechanismy nepočítá, pokud jde o dosah výmazu mimo Unii.

Za současného stavu unijního práva musí provozovatel vyhledávače na žádost odstranit odkazy nejen z mutace vyhledávače pro členský stát bydliště osoby, která o výmaz žádá, nýbrž z mutací vyhledávače pro všechny členské státy, aby tak zajistil soudržnou a vysokou úroveň ochrany v celé Unii. Takový provozovatel navíc musí v případě potřeby přijmout dostatečně účinná opatření, aby uživatelům internetu v Unii zabránil, aby měli případně z mutace vyhledávače pro třetí stát přístup k odkazům, jež byly předmětem žádosti o odstranění odkazů, nebo jim toto alespoň velmi ztížil, a vnitrostátní soud musí ověřit, zda opatření přijatá provozovatelem tento požadavek splňují.

Soudní dvůr konečně zdůraznil, že unijní právo sice za současného stavu neukládá provozovateli vyhledávače povinnost odstranit odkazy ze všech mutací svého vyhledávače, avšak ani to nezakazuje. Dozorový úřad či soud členského státu proto má pravomoc poměřit právo subjektu údajů na respektování soukromého života a na ochranu osobních údajů na straně jedné a právo na informace na straně druhé vnitrostátním měřítkem pro ochranu základních práv a v návaznosti na to případně provozovateli tohoto vyhledávače uložit povinnost, aby výmaz provedl ve všech mutacích uvedeného vyhledávače.


1–       Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. 1995, L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355). Tato směrnice byla ke dni 25. května 2018 zrušena a nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 2016, L 119, s. 1).


2–       Článek 4 odst. 1 směrnice 95/46 a čl. 3 odst. 1 nařízení 2016/679.


3–       Článek 12 písm. b) a čl. 14 první pododstavec písm. a) směrnice 95/46 a čl. 17 odst. 1 nařízení 2016/679.