Language of document : ECLI:EU:C:2019:772


 

Byla C507/17

Google LLC

prieš

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

(Conseil d’État (Valstybės Taryba, Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

 2019 m. rugsėjo 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Asmens duomenys – Fizinių asmenų apsauga tvarkant šiuos duomenis – Direktyva 95/46/EB – Reglamentas (ES) 2016/679 – Internetinės paieškos sistemos – Tinklalapiuose pateiktų duomenų tvarkymas – Teisės reikalauti pašalinti nuorodą teritorinė taikymo sritis“

1.        Teisės aktų derinimas – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Direktyvos 95/46 12 ir 14 straipsniai – Duomenų subjekto teisė susipažinti su asmens duomenimis ir teisė prieštarauti jų tvarkymui – Teisė reikalauti iš rezultatų sąrašo pašalinti tinklalapių nuorodas – Sąlygos

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46 12 straipsnio b punktas ir 14 straipsnio pirmos pastraipos a punktas)

(žr. 44 punktą)

2.        Teisės aktų derinimas – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Direktyvos 95/46 12 ir 14 straipsniai – Duomenų subjekto teisė susipažinti su asmens duomenimis ir teisė prieštarauti jų tvarkymui – Per paieškos sistemą pagal asmenvardį atliekama paieška – Rezultatų sąrašo rodymas – Teisė reikalauti nebepateikti šios informacijos plačiajai visuomenei

(Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniai; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46 6 straipsnio 1 dalies c–e punktai, 12 straipsnio b punktas ir 14 straipsnio pirmos pastraipos a punktas)

(žr. 45 punktą)

3.        Teisės aktų derinimas – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Direktyvos 95/46 4 straipsnis – Taikytina nacionalinė teisė – Duomenų tvarkymas paieškos sistemos eksploatuotojo valstybės narės teritorijoje esančiam padaliniui vykdant veiklą – Apimtis – Minėto padalinio per paieškos sistemą vykdoma reklaminių plotų siūlymo ir pardavimo veikla, skirta šios valstybės narės gyventojams – Įtraukimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46 4 straipsnio 1 dalies a punktas; Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679  3 straipsnio 1 dalis)

(žr. 49–51 punktus)

4.        Teisės aktų derinimas – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Direktyva 95/46 – Teisė reikalauti ištaisyti duomenis ir teisė reikalauti ištrinti duomenis – Teisė reikalauti pašalinti nuorodą – Teritorinė taikymo sritis – Paieškos sistemos eksploatuotojo pareiga pašalinti nuorodas tik iš savo paieškos sistemos versijų, kurios apima visas valstybes nares – Tokio eksploatuotojo pareiga imtis veiksmingų priemonių, kad interneto vartotojams būtų užkirstas kelias turėti prieigą prie nuorodų, dėl kurių pateiktas prašymas jas panaikinti, arba juos nuo to atgrasyti – Nacionalinio teismo atliekamas patikrinimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46 12 straipsnio b punktas ir 14 straipsnio pirmos pastraipos a punktas; Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 17 straipsnio 1 dalis)

(žr. 60–73 punktus ir rezoliucinę dalį)

Santrauka

Paieškos sistemos eksploatuotojas neprivalo pašalinti nuorodų iš visų savo paieškos sistemos versijų

2019 m. rugsėjo 24 d. Sprendime Google (Nuorodų pašalinimo teritorinė taikymo sritis) (C‑507/17) Teisingumo Teismo didžioji kolegija nurodė, kad paieškos sistemos eksploatuotojas paprastai privalo pašalinti nuorodas tik iš savo paieškos sistemos versijų, apimančių visas valstybes nares.

Commission nationale de l’informatique et des libertés (Nacionalinė informatikos ir laisvių komisija, CNIL) (Prancūzija) Google oficialiai įspėjo, kad tenkindama prašymą pašalinti nuorodas ši bendrovė iš rezultatų sąrašo, rodomo atlikus paiešką pagal duomenų subjekto asmenvardį, turi ištrinti nuorodas į tinklalapius, kuriuose pateikiami su šiuo asmeniu susiję asmens duomenys, iš visų savo paieškos sistemos domeno vardo plėtinių. Google atsisakius atsižvelgti į šį oficialų įspėjimą, CNIL skyrė šiai bendrovei 100 000 EUR baudą. Conseil d’État (Valstybės Taryba), į kurią kreipėsi Google, Teisingumo Teismo paprašė patikslinti paieškos sistemos eksploatuotojo pareigos pagal Direktyvą 95/46(1) įgyvendinti teisę reikalauti pašalinti nuorodas teritorinę apimtį.

Visų pirma Teisingumo Teismas priminė, kad pagal Sąjungos teisę fiziniai asmenys gali remtis savo teise reikalauti pašalinti nuorodas prieš paieškos sistemos eksploatuotoją, turintį vieną ar kelis padalinius Sąjungos teritorijoje, nepaisant to, ar asmens duomenys tvarkomi (konkrečiu atveju teikiamos nuorodos į tinklalapius, kuriuose yra su asmeniu, kuris remiasi tokia teise, susijusių asmens duomenų) Sąjungoje, ar už jos ribų(2).

Kiek tai susiję su teisės reikalauti pašalinti nuorodas apimtimi, Teisingumo Teismas nusprendė, kad paieškos sistemos eksploatuotojas turi pašalinti nuorodas ne iš visų savo sistemos versijų, o tik iš tų, kurios apima visas valstybes nares. Šiuo klausimu jis nurodė, kad nors universalus nuorodų pašalinimas, atsižvelgiant į interneto ir paieškos sistemų charakteristikas, galėtų visiškai atitikti Sąjungos teisės aktų leidėjo tikslą užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį visoje Sąjungoje, iš Sąjungos teisės(3) visiškai nematyti, kad siekdamas įgyvendinti šį tikslą teisės aktų leidėjas būtų suteikęs teisei reikalauti pašalinti nuorodas apimtį, kuri išeitų už valstybių narių teritorijos ribų. Konkrečiai kalbant, nors Sąjungos teisėje nustatytas valstybių narių priežiūros institucijų bendradarbiavimo mechanizmas, leidžiantis priimti bendrą sprendimą, kuris būtų grindžiamas teisės į privataus gyvenimo gerbimą ir į asmens duomenų apsaugą ir įvairių valstybių narių visuomenės intereso turėti prieigą prie informacijos pusiausvyra, šiuo metu tokio mechanizmo, kiek tai susiję su nuorodų pašalinimo už Sąjungos ribų apimtimi, nenumatyta.

Pagal šiuo metų galiojančią Sąjungos teisę paieškos sistemos eksploatuotojas turi pašalinti prašyme nurodytas nuorodas ne tik iš vienos paieškos sistemos versijos, kuri apima asmens, dėl kurio atliekamas toks pašalinimas, gyvenamosios vietos valstybę narę, bet ir iš paieškos sistemos versijų, kurios apima valstybes nares, būtent tam, kad būtų užtikrintas vienodas ir aukštas apsaugos lygis visoje Sąjungoje. Be to, jei reikia, toks eksploatuotojas turi imtis pakankamai veiksmingų priemonių, kad interneto Sąjungoje vartotojams būtų užkirstas kelias arba bent jau jie būtų labai atgrasyti turėti prieigą atitinkamais atvejais iš paieškos sistemos versijos, kuri apima trečiąją valstybę, prie nuorodų, kurias prašoma pašalinti, o nacionalinis teismas turi patikrinti, ar eksploatuotojo nustatytos priemonės tenkina šį reikalavimą.

Galiausiai Teisingumo Teismas pabrėžė, kad nors pagal Sąjungos teisę nereikalaujama, kad paieškos sistemos eksploatuotojas pašalintų nuorodas iš visų savo paieškos sistemos versijų, tai nėra draudžiama. Taigi, valstybės narės priežiūros arba teisminė institucija išlaiko kompetenciją, atsižvelgdama į nacionalinius pagrindinių teisių apsaugos standartus, nustatyti pusiausvyrą tarp, viena vertus, duomenų subjekto teisės į privataus gyvenimo gerbimą ir į jo asmens duomenų apsaugą, ir, kita vertus, teisės į informacijos laisvę, ir tai atlikdama prireikus nurodyti tokios paieškos sistemos eksploatuotojui pašalinti nuorodas iš visų tokios sistemos versijų.


1      1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355). Nuo 2018 m. gegužės 25 d. ši direktyva panaikinta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016, p. 1 ir klaidų ištaisymas OL L 127, 2018, p. 2).


2      Direktyvos 95/46 4 straipsnio 1 dalies a punktas ir Reglamento 2016/679 3 straipsnio 1 dalis.


3      Direktyvos 95/46 12 straipsnio b punktas, 14 straipsnio pirmos pastraipos a punktas ir Reglamento 2016/679 17 straipsnio 1 dalis.