Language of document :

Talan väckt den 25 juni 2009 - Strack mot kommissionen

(Mål F-61/09)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens begäran om tillgång till handlingar.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut, särskilt besluten om beviljande av tillgång till handlingar av den 12 september 2008, av den 3 oktober 2008 och av den 14 november 2008, Jansens beslut av den 19 september 2008 och, om nödvändigt, beslutet av den 25 mars 2009 om avslag på sökandens klagomål R/554/08, i den del dessa dels innebär att sökanden inte eller delvis inte beviljas fullständig tillgång till alla uppgifter och handlingar som kommissionen har avseende honom, samt till hans personal- och hälsojournal och andra journaler som på ett ändamålsenligt, enhetligt och fullständigt samt på ett för sökanden i språk och form förståeligt och tillgängligt sätt - alltså i enlighet med kraven i artiklarna 26 och 26a i tjänsteföreskrifterna - hållits om honom, dels innebär avslag på sökandens begäran av bland annat den 10 juli 2008, av den 19 september 2008 och av den 28 november 2008,

förplikta kommissionen att till sökanden betala ett lämpligt skadestånd, eftersom kommissionen gjort sig skyldig till en i talan beskriven felaktig rättstillämpning, varvid det ankommer på personaldomstolen att fastställa ett skäligt belopp för detta skadestånd, dock minst 2 500 euro,

förplikta kommissionen att till sökanden betala ett månatligt vite från och med den tidpunkt då förevarande talan väcktes till och med att sökanden ges faktisk och fullständig tillgång till samtliga ifrågavarande uppgifter och handlingar och vederbörliga personal- och sjukjournaler, varvid det ankommer på personaldomstolen att fastställa ett skäligt belopp för detta månatliga vite, dock minst 200 euro,

förplikta kommissionen att ersätta sökanden för de kostnader och utlägg som varit nödvändiga i samband med ytterligare nödvändiga sammanträden för insyn i handlingar genom att analogt tillämpa reglerna för ersättning av tjänsteresor, och, i andra hand på samma grund ersätta sökanden för de kostnader denne haft i samband med hans resor till Luxemburg den 12 september 2008 och den 14 november 2008, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________