Language of document :

Žaloba podaná 26. júna 2009 - Strack/Komisia

(vec F-62/09)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Guido Strack (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej, ktorým sa zamietla sťažnosť žalobcu z 27. novembra 2008 ako bezpredmetná a návrh žalobcu na náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušiť konkludentné zamietnutie zo strany Európskej komisie z 8. novembra 2008 týkajúce sa návrhu žalobcu z 8. mája 2008 a v rozsahu, v akom to bude nutné na tento účel alebo na účely štvrtého žalobného dôvodu predmetnej žaloby, zrušiť aj rozhodnutie Komisie o sťažnosti z 27. marca 2009,

zaviazať žalovanú zaplatiť primeranú náhradu škody vo výške minimálne 15 000 eur za omeškania a škody vzniknuté až do podania žaloby doterajším protiprávnym konaním Komisie ohľadom konania o posúdení a konania o povýšení, ako aj ohľadom nevykonania rozsudkov T-85/04 a T-394/04,

žalovanú ďalej zaviazať v súvislosti s ďalšími škodami rovnakého typu zaplatiť primeranú náhradu škody vo výške minimálne 10 eur denne od nasledujúceho dňa po podaní žaloby až do úplného, riadneho vykonania rozsudkov T-85/04 a T-394/04 formou riadneho ukončenia konania o posúdení a konania o povýšení vo veci žalobcu, ktorých sa sporné rozsudky týkajú, ktorá sa subsidiárne v prípade vyhoveniu piatemu žalobnému návrhu tejto žaloby rovná úplnému zaplateniu celej škody,

zaviazať žalovanú zaplatiť žalobcovi náhradu škody vo výške minimálne 5 000 eur z dôvodu nepravdivých tvrdení obsiahnutých v liste žalovanej z 27. marca 2009, ktoré idú nad rámec jednoduchého zamietnutia sťažnosti a tým poškodzujú česť a profesionálnu reputáciu žalobcu,

zaviazať žalovanú zaplatiť žalobcovi primeranú náhradu škody vo výške minimálne 25 000 eur z dôvodu, že žalovaná zamedzila uskutočnenie riadneho konania o posúdení a konania o povýšení vo veci žalobcu,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________