Language of document :

2. juulil 2009 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-65/09)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus teatavate ravikulude 100%-liseks hüvitamiseks.

Hageja nõuded

Tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 25. novembri 2002. aasta taotlus, ja jätta võimalusel ja vajadusel EÜ artiklile 241 tuginedes käesolevas vaidluses kohaldamata personalieeskirjade artikkel 72, õigusnormid ja arstliku komisjoni arvamus;

tühistada 5. augusti 2008. aasta teatis;

tühistada vajalikus ulatuses otsus, millega jäeti rahuldamata 1. novembri 2008. aasta kaebus;

tühistada 4. märtsi 2009. aasta teatis;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja hüvitis summas 25000 eurot või muus Avaliku Teenistuse Kohtu poolt kohaseks ja õiglaseks peetavas summas kahju eest, mis on tekkinud aktide tõttu, mille tühistamist käesolevas hagis palutakse;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________