Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 23 listopada 2010 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-65/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zabezpieczenie społeczne - Ubezpieczenie zdrowotne - Poważna choroba - Zarzut niezgodności z prawem kryteriów ustalonych przez komisję lekarską - Oddalenie wniosków o zwrot kosztów medycznych)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall, C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie przejęcia w 100% kosztów medycznych skarżącego.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Luigi Marcuccio zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 220 z 12.9.2009, s. 43.