Language of document : ECLI:EU:F:2009:133

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

29. září 2009

Věc F-64/09

Kay Labate

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Sociální zabezpečení – Pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání – Nemoc z povolání – Žaloba pro nečinnost – Nepříslušnost Soudu pro veřejnou službu – Postoupení Soudu prvního stupně“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 232 ES, kterou se K. Labate zejména domáhá, aby bylo určeno, že Komise v rozporu s právem nejednala ve smyslu článku 232 ES; aby bylo Komisi uloženo přijmout opatření nezbytná k vyhovění usnesení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ze dne 1. února 2008, Labate v. Komise (F‑77/07, Sb. VS s. I‑A‑1‑0000 a II‑A‑1‑0000), aby byla tato věc projednána přednostně, aby byl rozsudek vydán ve lhůtě šesti týdnů, aby byla přijata jakákoliv další opatření, která bude Soud pro veřejnou službu považovat za vhodná, a aby byla Komisi uložena náhrada nákladů řízení.

Rozhodnutí: Žaloba zapsaná pod číslem jednacím F-64/09, Labate v. Komise, se postupuje Soudu prvního stupně. O nákladech řízení v tomto stupni bude rozhodnuto později.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Žaloba pro nečinnost – Nepříslušnost Soudu pro veřejnou službu

(Článek 232 ES a 236 ES; Služební řád úředníků, čl. 91)

Žaloba, jíž se K. Labate nedomáhá zrušení právního aktu, který nepříznivě zasahuje do jejího právního postavení, nýbrž toho, aby soud určil, že orgán nejednal, čemuž předcházel postup výzvy k jednání podle článku 232 ES, a která je prezentována jako žaloba založená na článku 232 ES, je žalobou na nečinnost, jež podle čl. 225 odst. 1 prvního pododstavce ES a čl. 51 prvního pododstavce statutu Soudního dvora spadá do příslušnosti Soudu prvního stupně.

Tento závěr není zpochybněn skutečností, že dotyčný spor vychází z pracovněprávního vztahu mezi orgánem a osobou, na kterou se vztahuje služební řád, takže se pohybuje v oblasti působnosti článku 236 ES.

Otázka, zda je v takovém sporu žalobce oprávněn podat žalobu na nečinnost, má‑li podle článků 90 a 91 služebního řádu možnost zpochybnit nečinnost správního orgánu žalobou směřující proti implicitnímu rozhodnutí o zamítnutí žádosti, může být vyřešena pouze soudem příslušným pro rozhodování o žalobách na nečinnost, to jest Soudem prvního stupně, a nikoli Soudem pro veřejnou službu.

(viz body 20 až 23)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 6. července 2009, Marcuccio v. Komise, T‑176/04 DEP, nezveřejněno ve sbírce rozhodnutí, body 23 až 27; 9. července 2009, Infeurope v. Komise, T‑176/08, Sb. VS s. I-A-0000 a II-A-0000, body 36 až 40