Language of document : ECLI:EU:F:2009:133

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

29. september 2009

Kohtuasi F‑64/09

Kay Labate

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Sotsiaalkindlustus – Õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus – Kutsehaigus – Tegevusetushagi – Avaliku Teenistuse Kohtu pädevuse puudumine – Kohtuasja saatmine lahendamiseks Esimese Astme Kohtule

Ese:      EÜ artikli 232 alusel esitatud hagi, millega K. Labate palub eelkõige: tuvastada, et komisjon on õigusvastaselt toimingu tegemata jätnud EÜ artikli 232 tähenduses; kohustada komisjoni võtma meetmeid, et täita Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu 1. veebruari 2008. aasta määrust F‑77/07: Labate vs. komisjon (EKL AT 2008, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000); menetleda käesolevat kohtuasja asjakohaselt eelisjärjekorras ning teha kohtuotsus kuue nädala jooksul; kohustada võtma kõiki teisi vajalikke meetmeid; mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Otsus: Saata hagi, mis registreeriti numbri all F‑64/09: Labate vs. komisjon lahendamiseks Esimese Astme Kohtule. Käesoleva kohtuastme kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Tegevusetushagi – Avaliku Teenistuse Kohtu pädevuse puudumine

(EÜ artiklid 232 ja 236; personalieeskirjad, artikkel 91)

Hagi, mille eesmärk ei ole isikut kahjustava meetme tühistamine, vaid see, et kohus tuvastaks, et tegemist on institutsiooni õigusvastase tegevusetusega, ning kui sellele hagile eelnes EÜ artiklis 232 ettenähtud üleskutse toimingu tegemiseks ning kui see selgelt esitati EÜ artiklil 232 põhinevana, on tegevusetushagi EÜ artikli 225 lõike 1 esimese lõigu ja Euroopa Kohtu põhikirja artikli 51 esimese lõigu tähenduses, mis kuulub Esimese Astme Kohtu pädevusse.

Seda järeldust ei sea kahtluse alla asjaolu, et asjaomane kohtuvaidlus käsitleb töösuhet institutsiooni ja personalieeskirjades nimetatud isiku vahel ning mis seetõttu kuulub EÜ artikli 236 kohaldamisalasse.

Küsimuse, kas sellises kohtuvaidluses võib hageja esitada tegevusetushagi, samas kui tal on personalieeskirjade artiklite 90 ja 91 alusel võimalus vaidlustada administratsiooni tegevusetus hagiga, mille ta esitab taotluse vaikimisi rahuldamata jätmise otsuse peale, saab lahendada ainult kohus, kellel on pädevus teha otsus tegevusetushagi kohta, st Esimese Astme Kohus, mitte Avaliku Teenistuse Kohus.

(vt punktid 20–23)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 6. juuli 2009, kohtuasi T‑176/04 DEP: Marcuccio vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punktid 23–27); 9. juuli 2009, kohtuasi T‑176/08: Infeurope vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punktid 36–40).