Language of document : ECLI:EU:F:2009:133

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 29. septembra 2009

Zadeva F-64/09

Kay Labate

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Socialna varnost – Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni – Poklicna bolezen – Tožba zaradi neukrepanja – Nepristojnost Sodišča za uslužbence – Napotitev na Sodišče prve stopnje“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 232 ES, s katero K. Labate zlasti predlaga: ugotovitev, da je Komisija nezakonito opustila ukrepanje v smislu člena 232 ES; naložitev Komisiji, naj sprejme ukrepe za uskladitev s sklepom Sodišča za uslužbence Evropske unije z dne 1. februarja 2008 v zadevi Labate proti Komisiji (F-77/07, še neobjavljen v ZOdl. JU); ustrezno prednostno obravnavanje te zadeve in izdajo sodbe v šestih tednih; naložitev drugih ukrepov, ki so morda potrebni; naložitev Komisiji, naj plača stroške.

Odločitev:      Tožba v zadevi Labate proti Komisiji, vpisana pod referenčno št. F-64/09, se odstopi Sodišču prve stopnje. Odločitev o stroških tega postopka se pridrži.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Tožba zaradi nedelovanja – Nepristojnost Sodišča za uslužbence

(člena 232 ES in 236 ES; Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91)

Tožba, ki se ne nanaša na razglasitev ničnosti akta, ki posega v položaj, ampak na to, da bi sodišče ugotovilo, da je institucija nezakonito opustila ukrepanje, pred katero je potekal postopek poziva k ukrepanju iz člena 232 ES in je jasno vložena na podlagi člena 232 ES, je tožba zaradi neukrepanja, za katero je v skladu s členom 225(1), prvi pododstavek, ES in členom 51, prvi odstavek, statuta Sodišča pristojno Sodišče prve stopnje.

Navedene ugotovitve ne izpodbije to, da spor o glavni stvari izvira iz delovnega razmerja med institucijo in osebo, na katero se nanašajo Kadrovski predpisi, in da zato spada na področje uporabe člena 236 ES.

O vprašanju, ali lahko tožeča stranka v takem sporu vloži tožbo zaradi neukrepanja, čeprav ima v skladu s členoma 90 in 91 Kadrovskih predpisov možnost, da izpodbija neukrepanje uprave s tožbo zoper zavrnitev prošnje zaradi molka organa, lahko odloči samo sodišče s pristojnostjo za odločanje o tožbah zaradi neukrepanja, to je Sodišče prve stopnje, in ne Sodišče za uslužbence.

(Glej točke od 20 do 23.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 6. julij 2009, Marcuccio proti Komisiji, T-176/04 DEP, neobjavljen v ZOdl., točke od 23 do 27; 9. julij 2009, Infeurope proti Komisiji, T-176/08, neobjavljen v ZOdl., točke od 36 do 40.