Language of document :

Žaloba podaná 18. decembra 2006 - Meister/ÚHVT

(vec F-138/06)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Herbert Meister (Alicante, Španielsko) (v zastúpení: Hans-Joachim Zimmermann)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu

Návrhy žalobcu

zrušiť zamietavé rozhodnutie predsedu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu o sťažnosti žalobcu vydané 18. septembra 2006 podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku,

subsidiárne zrušiť zamietavé rozhodnutie predsedu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu o sťažnosti žalobcu vydané 18. septembra 2006 podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku a písomné zamietavé rozhodnutie predsedu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu z 20. septembra 2006 (s dátumom z 18. septembra 2006),

ďalej subsidiárne zrušiť písomné rozhodnutie predsedu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu z 20. septembra 2006 založené na článku 90 ods. 2 služobného poriadku,

subsidiárne zrušiť oznámenie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu o konečných bodoch pre povýšenie za rok 2006 ("definitive Promotion Points 2006") z 9. júna 2006,

subsidiárne zrušiť zamietavé rozhodnutie predsedu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu o sťažnosti žalobcu z 27. novembra 2006,

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu, aby žalobcovi zaplatil primeraný obnos až do výšky ročného platu, najmenej však 45 000 eur,

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca je v služobnom pomere ako úradník na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚVHT) v Alicante (Španielsko) a vytýka žalovanému obsahovú nesprávnosť a vadnosť, resp. opakovanú neexistenciu hodnotiacich správ, ktoré má žalovaný na žalobcu podávať každé dva roky. Žalobca sa domáha príslušného zrušenia všetkých rozhodnutí o sťažnostiach žalobcu, vydaných žalovaným podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku, ako aj opravy bodov pre povýšenie, ktoré mu žalovaný chybne pridelil za rok 2006.

Žalobca okrem toho vytýka žalovanému, že voči nemu zo strany žalovaného niekoľko rokov dochádzalo v rozpore s dobrými mravmi k protiprávnym porušeniam článku 90 ods. 2 služobného poriadku zámerným nerešpektovaním práv zamestnanca a žiada teda od žalovaného náhradu nemajetkovej ujmy z dôvodu "mobbingu" a trvalého porušovania jeho osobnostného práva.

____________