Language of document :

Talan väckt den 18 december 2006 - Meister mot OHMI

(Mål F-138/06)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Herbert Meister (Alicante, Spanien) (ombud: Hans-Joachim Zimmermann)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna tysta avslagsbeslutet av harmoniseringsbyråns direktör av den 18 september 2006,

i andra hand ogiltigförklara det enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna tysta avslagsbeslutet av harmoniseringsbyråns direktör av den 18 september 2006 och det skriftliga avslagsbeslutet (daterat den 18 september 2006) som denne fattade den 20 september 2006,

i tredje hand ogiltigförklara det skriftliga beslut som harmoniseringsbyråns direktör med stöd av artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna fattade den 20 september 2006,

i fjärde hand ogiltigförklara harmoniseringsbyråns meddelande av den 9 juni 2006 om slutliga befordringspoäng för år 2006 ("definitive Promotion Points 2006"),

i femte hand ogiltigförklara det tysta avslagsbeslutet av harmoniseringsbyråns direktör av den 27 november 2006,

förplikta harmoniseringsbyrån att till sökanden utge ett lämpligt belopp motsvarande upp till en årslön, dock minst 45 000 euro,

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden är tjänsteman vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) i Alicante i Spanien. Sökanden väcker talan mot de rapporter som svaranden skall upprätta vartannat år och gör gällande att dessa rapporter är materiellt oriktiga och felaktiga och att de i vissa fall inte har upprättats. Sökanden yrkar därför att alla tysta avslagsbeslut som svaranden har fattat enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna skall upphävas och att de oriktiga befordringspoäng som sökanden tilldelats för år 2006 skall rättas.

Sökanden gör även gällande att svaranden under åratal åsidosatt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna genom att avsiktligt och otillbörligt åsidosätta hans arbetstagarrättigheter och yrkar att svaranden skall förpliktas att betala skadestånd för den mobbning och kränkning av sökandens personliga rättigheter som han utsatts för.

____________