Language of document :

Иск, предявен на 11 декември 2006 г. - Kurrer / Комисия

(Дело F-139/06)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Белгия) [представители: S.Orlandi, A.Coolen, J.-N.Louis и E.Marchal, адвокати]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението на Комисията за назначаване на ищеца като длъжностно лице-стажант, считано от 1 април 2006 г., доколкото това решение определя неговите степени и стъпка като A*6/2 и не запазва точките, съставляващи неговия натрупан актив в качеството му на временен служител в дирекция "Изследвания";

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

На 16 януари 2004 г. ищецът постъпил на служба в Комисията в качеството на временен служител в дирекция "Изследвания" със степен A7. Тъй като успешно издържал общия конкурс COM/A/3/02, публикуван на 25 юли 2002 г. и целящ съставяне на списък с резерви за бъдещи назначения на администратори на постоянна длъжност A7/A6, той бил назначен като длъжностно лице-стажант със степен A*6.

Предвид задължението, поето от Комисията да разпростре последиците от евентуално решение за отмяна по висящите дела, отнасящи се до член 12 от приложение XIII към Правилника, ищецът се ограничава с твърдението за нарушение на принципа за равно третиране и забрана на дискриминацията по отношение на бившите му колеги, също временни служители в дирекция "Изследвания", които успешно са издържали вътрешни конкурси и които към момента, в който са станали титуляри, са запазили своето класиране и натрупан актив.

Освен това ищецът изтъква, субсидиарно, че член 5, параграф 4 от приложение XIII към Правилника е незаконосъобразен, доколкото нарушава посочения по-горе принцип, както и принципа за пропорционалност.

____________