Language of document :

11. detsembril 2006 esitatud hagi - Christian Kurrer versus komisjon

(Kohtuasi F-139/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni otsus nimetada hageja 1. aprillist 2007 ametisse katseajal olevaks ametnikuks osas, milles selle otsusega kehtestati tema palgaastmeks ja -järguks A*6/2 ja ei säilitatud talle teadusuuringute alal töötanud ajutise teenistujana kogunenud edutamispunkte;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja asus 16. jaanuaril 2004 komisjoni teenistusse teadusuuringute alal töötava ajutise teenistujana palgaastmel A7. Avatud konkursi COM/A/3/02 palgaastme A7/A6 ametnike töölevõtmise reservnimekirja koostamiseks, mis kuulutati välja 25. juulil 2002, edukalt läbinud isikuna nimetati ta katseajal olevaks ametnikuks palgaastmele A*6.

Tuginedes komisjoni võetud kohustusele laiendada personalieeskirjade XIII lisa artiklit 12 puudutavais pooleliolevais kohtuasjades tehtava kohtuotsuse tagajärgi, väidab hageja, et on rikutud võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtet võrreldes tema endiste kolleegidega, kes on samuti teadusuuringute alal töötavad ajutised ametnikud, kes läbisid edukalt sisekonkursi ning kes nende ametnikuks nimetamisel säilitasid oma palgaastme ja edutamispunktid.

Lisaks väidab hageja, kui seda peaks vaja olema, et personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõige 4 on õigusvastane, kuna see rikub eespool mainitud põhimõtet ja proportsionaalsuse põhimõtet.

____________