Language of document :

Žaloba podaná 11. decembra 2006 - Hartwig/Komisia a Parlament

(Vec F-141/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Marc Hartwig (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: T. Bontinck, advokát)

Žalovaní: Komisia Európskych spoločenstiev a Európsky parlament

Návrhy žalobcu

zrušiť individuálne rozhodnutia Komisie Európskych spoločenstiev a Európskeho parlamentu z 12. apríla 2006 a z 27. marca 2006 týkajúce sa prevedenia zo štatútu dočasného zamestnanca na štatút úradníka,

zaviazať žalovaných na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, potom čo pracoval niekoľko rokov v Komisii ako dočasný zamestnanec zaradený do platovej triedy B*7, uspel v externom výberovom konaní Európskeho parlamentu PE/34/B (platová trieda B5/B4). Následne bol Európskym parlamentom menovaný za úradníka v skúšobnej dobe v platovej triede B*3, ktorý ho okamžite previedol do Komisie, kde bol zaradený do tej istej platovej triedy.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza porušenie článku 31 a článku 62 služobného poriadku, ako aj článku 5 a článku 2 prílohy XIII služobného poriadku.

Žalobca okrem iného uvádza porušenie zásady legitímnej dôvery a zásady zachovania získaných práv.

____________