Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 септември 2009 г. - Hartwig/Комисия

(Дело F-141/06)1

(Назначаване - Срочно наети служители, назначени като длъжностни лица - Кандидати, вписани в списък с резерви от конкурс, публикуван преди влизането в сила на новия правилник - Класиране в степен съгласно по-неблагоприятните нови правила - Преходни мерки по приложение XIII към Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Marc Hartwig (Брюксел, Белгия) (представител: T. Bontinck, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и H. Krämer)

Предмет на делото

Отмяна на решенията на Комисията и на Парламента с действие от 16.04.2006 г., с които жалбоподателят - срочно нает служител, класиран в степен B*7 и успешно издържал външен конкурс PE/34/B, е назначен като длъжностно лице със степен B*3, стъпка 2 в приложение на разпоредбите на приложение XIII към Правилника.

Диспозитив на определението

Липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество по жалба F-141/06, Hartwig/Комисия.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 20, 27.1.2007 г., стр. 40.