Language of document : ECLI:EU:F:2007:27

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (otrā palāta)

2007. gada 15. februārī

Lietas F‑142/06 un F‑142/06 AJ

Francesco Bligny

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Ierēdņi – Atklāts konkurss – Pielaišanas nosacījumi – Nepielaišana pie rakstiskā pārbaudījuma labošanas – Nepilnīgs pieteikums – Pilsonības pierādījums – Juridiskā palīdzība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu, ar ko Bligny lūdz it īpaši atcelt konkursa EPSO/AD/26/05 atlases komisijas 2006. gada 23. novembra un 7. decembra lēmumus, ar kuriem tā atteicās labot viņa rakstisko pārbaudījumu, jo viņa pieteikumam nebija pievienots neviens viņa pilsonību apliecinošs dokuments. Bligny turklāt ir iesniedzis lūgumu viņam piešķirt juridisko palīdzību lietās F‑142/06 un F‑142/06 R saskaņā ar Pirmās instances tiesas Reglamenta 94. pantu, kurš līdz Civildienesta tiesas Reglamenta spēkā stāšanas brīdim mutatis mutandis ir piemērojams Civildienesta tiesai, pamatojoties uz 3. panta 4. punktu Padomes 2004. gada 2. novembra Lēmumā 2004/752/EK, Euratom, ar ko izveido Eiropas Savienības Civildienesta tiesu (OV L 333, 7. lpp.)

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu. Noraidīt pieteikumu par juridisko palīdzību. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Konkurss – Pielaišanas nosacījumi – Konkursa paziņojumā paredzētie nosacījumi

(Civildienesta noteikumu III pielikuma 2. un 5. pants)

Konkursa atlases komisijai ir saistošs konkursa paziņojuma teksts. Tāpēc prasība atcelt tās lēmumu, ar kuru ir izslēgts kandidāts, kurš noteiktā termiņā nav iesniedzis pilsonību apliecinošu dokumentu, lai gan konkursa paziņojumā ir skaidri noteikts, ka tas ir jāiesniedz, pretējā gadījumā pieteikums tiks uzskatīts par nederīgu, ir acīmredzami nepamatota. Šo secinājumu neatspēko arguments, kas nav pamatots ar nevienu tiesību aktu, ka administrācijai visa nepieciešamā informācija kandidātiem bija jāsniedz, izmantojot viņu kandidatūras elektronisko lietu, lai viņiem nebūtu informācija jāiegūst no konkursa paziņojuma, jo minētais konkursa paziņojums ir saistošs kandidātiem tāpat kā atlases komisijai.

(skat. 26.–31. un 33. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2001. gada 3. aprīlis, T‑95/00 un T‑96/00 Zaur‑Gora un Dubigh/Komisija, Recueil FP, I‑A‑79. un II‑379. lpp., 47. punkts; 2002. gada 13. marts, T‑139/00 Bal/Komisija, Recueil FP, I‑A‑33. un II‑139. lpp., 35. punkts.

Civildienesta tiesa: 2006. gada 11. jūlijs, F‑12/05 Tas/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑79. un II‑A‑1‑285. lpp., 43. punkts.