Language of document : ECLI:EU:F:2007:19

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN HET GERECHT VOOR

AMBTENARENZAKEN

1 februari 2007

Zaak F‑140/06 AJ

Bruno Sibilli

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Rechtsbijstand”

Betreft: Verzoek om rechtsbijstand uit hoofde van artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg, dat op grond van artikel 3, lid 4, van besluit 2004/752/EG, Euratom van de Raad van 2 november 2004 tot instelling van een Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB L 333, blz. 7) tot de inwerkingtreding van zijn Reglement voor de procesvoering van overeenkomstige toepassing is op laatstgenoemd Gerecht.

Beslissing: Het verzoek om rechtsbijstand wordt afgewezen.

Samenvatting

Procedure – Verzoek om kosteloze rechtsbijstand – Voorwaarden voor toekenning

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg, art. 94, lid 3, en 96, lid 1; besluit 2004/752 van de Raad, art. 3, lid 4)