Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 8 juli 2010 - Kurrer / Commissie

(Zaak F-139/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanstelling - Tijdelijke functionarissen die als ambtenaar worden aangesteld - Kandidaten die vóór inwerkingtreding van nieuwe Statuut op reservelijst zijn geplaatst - Overgangsregels voor indeling in rang bij aanwerving - Indeling in rang krachtens nieuwe minder gunstige regels - Artikel 5, lid 4, en artikel 12, lid 3, van bijlage XIII bij het Statuut)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Christian Kurrer (Watermaal-Bosvoorde, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en H. Krämer, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: B. Driessen en M. Simm, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het op 1 april 2006 in werking getreden besluit van de Commissie waarbij verzoeker, die als tijdelijk functionaris was ingedeeld in de rang A7 (thans A*8) en is geslaagd voor algemeen vergelijkend onderzoek COM/A/3/03, krachtens de bepalingen van bijlage XIII bij het Statuut als ambtenaar is aangesteld en is ingedeeld in de rang A*6, salaristrap 2, en dit zonder behoud van de punten die hij als tijdelijk functionaris reeds had verzameld

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 20 van 27/01/07, blz. 39.