Language of document :

Жалба, подадена на 29 юни 2015 г. — DEI/Комисия

(Дело T-352/15)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Атина, Гърция) (представители: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, Ch. Tagaras, Ch. Synodinos и Ε. Salaka, avvocati)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение C (2015) 1942 окончателен на Европейската комисия от 25 март 2015 г. по преписка SA.38101 в частта, с която се обявява, че на Aluminium SA не е предоставена държавна помощ и следователно Комисията не е длъжна да образува формалната процедура за разследване, предвидена в член 108, параграф 2 ДФЕС;

да отмени Решение C (2015) 1942 окончателен на Европейската комисия от 25 март 2015 г. по преписка SA.38101 в частта, с която се обявява, че жалбата на DEI относно държавната помощ, предоставена въз основа на мотивите на Решение 346/2012 на гръцкия орган за енергийно регулиране (RAE), е с отпаднал предмет вследствие на Решение 1/2013 на арбитражния съд и

да осъди Европейската комисия да заплати понесените от DEI съдебни разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага шест правни основания.

Първото правно основание е изведено от съществено процесуално нарушение, поради това че обжалваният акт не отговаря на процесуалните изисквания за приемане на такова решение.

Второто правно основание е изведено от недостатъчност на мотивите, от противоречивост и нарушение на задължението за разглеждане на всички релевантни фактически и правни обстоятелства с оглед на констатацията, че арбитражното споразумение дефинира „ясни и обективни параметри“, които „ограничават дискреционната власт на арбитрите“ и имат за „логична последица“ определената крайна цена на електрическата енергия.Третото правно основание е изведено от явна правна грешка в тълкуването и прилагането на критерия за осведомения частен инвеститор и на член 107, параграф 1 и член 108, параграф 2 ДФЕС, що се отнася до констатацията, че определената с решението на арбитражния съд цена на електрическата енергия представлява „логична последица на правилно определените в арбитражното споразумение параметри“.Четвъртото правно основание е изведено от явна правна грешка в тълкуването и прилагането на членове 107 и 108 ДФЕС, що се отнася до констатацията, че Комисията не е била длъжна да извършва сложни икономически оценки, както и от явна правна грешка и явна грешка в преценката на фактите, тъй като Комисията не е разгледала въпроси, които са решаващи, за да се установи наличие или лип

са на държавна помощ.Петото правно основание е изведено от явна правна грешка в прилагането на член 107, параграф 1 и член 108, параграф 2 ДФЕС и от явна грешка в преценката на фактите, що се отнася до прилагането на принципа на осведомения частен инвеститор в условията на пазарна икономика.Шестото правно основание е изведено от явна правна грешка в тълкуването и прилагането на член 107,

параграф 1 ДФЕС, от нарушение на задължението за излагане на достатъчни мотиви и от явна грешка в преценката на фактите по отношение на решението на Комисията да не провежда по-нататъшни разследвания по жалбата на DEI от 2012 г. съгласно член 108, параграф 2 ДФЕС въз основа на приетото от нея, че същата „е с отпаднал предмет“ вследствие на приемането на Решение 1/2013 на арбитражния съд.

____________