Language of document :

Žaloba podaná dne 29. června 2015 – DEI v. Komise

(Věc T-352/15)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atény, Řecko) (zástupci: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, Ch. Tagaras, Ch. Synodinos a Ε. Salaka, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise C(2015)1942 final ze dne 25. března 2015 ve věci SA.38101 v rozsahu, v němž má Komise za to, že Alouminion nebyla poskytnuta státní podpora a že tedy není třeba zahájit formální vyšetřovací řízení stanovené v čl. 108 odst. 2 SFEU;

zrušil rozhodnutí Komise C(2015)1942 final ze dne 25. března 2015 ve věci SA.34991 v rozsahu, v němž má Komise za to, že stížnost DEI týkající se státní podpory vyplývající z odůvodnění rozhodnutí 346/2012 Rythmistiki Archi Energeias (řecký energetický regulační úřad) se stala bezpředmětnou s přihlédnutím k výsledku rozhodnutí 1/2013 rozhodčího soudu; a

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení DEI.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně šest žalobních důvodů.

První žalobní důvod vycházející z porušení základních formálních náležitostí z důvodu, že napadený akt nesplňuje procesní podmínky pro přijetí takového rozhodnutí.

Druhý žalobní důvod vycházející z nedostatečného odůvodnění, rozporuplnosti a porušení povinnosti přezkoumat všechny relevantní právní a skutkové okolnosti pokud je o posouzení, podle něhož rozhodčí smlouva vymezila „jasné a objektivní parametry“, které „omezily posuzovací pravomoc rozhodců“ a jejichž logickým důsledkem bylo, že sazba elektřiny byla stanovena v konečné výši.

Třetí žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného právního posouzení při výkladu a použití kritéria obezřetného soukromého investora v tržním hospodářství a čl. 107 odst. 1 a čl. 108 odst. 2 SFEU pokud jde o posouzení, podle něhož sazba elektřiny stanovená rozhodnutím rozhodčího soudu představuje „logický důsledek správně nastavených parametrů v rozhodčí smlouvě“.Čtvrtý žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení při výkladu a použití článků 107 a 108 SFEU pokud jde o posouzení, podle něhož Komise nebyla povinna provést komplexní hospodářské hodnocení, jakož i ze zjevně nesprávného posouzení skutkových okolností, jelikož Komise nepřezkoumala rozhodné otázky týkající se zjištění existence státní podpory. Pátý žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného právního posouzení při použití čl. 107 odst. 1 a čl. 108 odst. 2 SFEU a zjevně nesprávného posouzení skutkových okolností pokud jde o použití kritéria obezřetného soukromého investora v tržním hospodářství.Šestý žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného právního posouzení při výkladu a použití čl. 107 odst. 1 SFEU, porušení povinnosti dostatečného

odůvodnění a zjevně nesprávného posouzení skutkových okolností pokud jde o rozhodnutí Komise, že nevyhoví stížnosti DEI z roku 2012 na základě čl. 108 odst. 2 SFEU, přičemž její posouzení vycházelo ze skutečnosti, že se tato stížnost „stala bezpředmětnou“ po vyhlášení rozhodnutí 1/2013 rozhodčího soudu.

____________