Language of document : ECLI:EU:F:2011:18

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 3. marca 2011

Vec F‑86/10

Charles Dubus

proti

Európskemu parlamentu

„Urovnanie sporu zmierom – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou Ch. Dubus navrhuje zrušiť rozhodnutie Parlamentu zverejnené 2. decembra 2009, ktorým nebol zaradený do zoznamu povýšených úradníkov do triedy AST 4 v rámci povyšovania v roku 2009

Rozhodnutie: Vec F‑86/10, Dubus/Parlament, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Účastníci konania znášajú trovy konania podľa dohody, ktorú uzatvorili.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 69)