Language of document :

Žaloba podaná 23. septembra 2010 - AI/Súdny dvor

(vec F-85/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AI (v zastúpení: M. Erniquin, advokát)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie

Predmet a opis sporu

Jednak zrušenie porád výberovej komisie týkajúcich sa výsledkov skúšky z francúzštiny interného výberového konania na základe skúšok č. CJ 12/09 a, v rozsahu, v akom je to potrebné, zrušenie zmlúv a vymenovania osôb, ktoré boli úspešné v uvedenom výberovom konaní, ako aj, jednak, zrušenie rozhodnutia o nepredĺžení zmluvy žalobcu ako dočasného zamestnanca a návrh na náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušenie porád výberovej komisie týkajúcich sa výsledkov skúšky z francúzštiny interného výberového konania na základe skúšok č. CJ 12/09,

v rozsahu, v akom je to potrebné, zrušenie vymenovania 8 uchádzačov, ktorí urobili túto skúšku,

oznámenie hodnotiacich kritérií, na ktorých základe sa vykonal výber,

najmä prekvalifikovanie pracovnej zmluvy žalobcu na dobu určitú na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, a teda zrušiť rozhodnutie z januára 2009 o nepredĺžení jeho zmluvy dočasného zamestnanca a opätovne ho zaradiť ako dočasného zamestnanca; subsidiárne zrušiť rozhodnutie z januára 2009 o nepredĺžení jeho zmluvy dočasného zamestnanca a opätovne ho zaradiť ako dočasného zamestnanca,

v dôsledku toho priznanie práva na náhradu škody zodpovedajúcu rozdielu medzi odmenou, ktorú by dostal, keby sa pokračovalo v uvedenej zmluve od 1. januára 2010 a príjmami, ktoré skutočne od tohto dátumu dosiahol až ku dňu jeho skutočného opätovného zaradenia,

priznanie náhrady škody za nemajetkovú ujmu spôsobenú najmä z dôvodu neoprávneného neobnovenia pracovnej zmluvy vo výške 100 000 eur v prípade, že sa nariadi opätovné zaradenie žalobcu, ak nie, náhrady škody vo výške 500 000 eur, ak sa opätovné zaradenie žalobcu ukáže ako nemožné,

zaviazať Súdny dvor na náhradu trov konania.

____________