Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 4 december 2020 door Hermann Albers eK tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 5 oktober 2020 in zaak T-597/18, Hermann Albers / Europese Commissie

(Zaak C-656/20 P)

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirante: Hermann Albers eK (vertegenwoordiger: S. Roling, Rechtsanwalt)

Andere partijen in de procedure: Europese Commissie, Bondsrepubliek Duitsland, Land Niedersachsen

Conclusies

gedeeltelijke vernietiging van het arrest van het Gerecht van 5 oktober 2020, Hermann Albers/Commissie (T-597/18, EU:T:2020:467), in de vorm van de punten 1 en 2 van het dictum;

volledige toewijzing van de vorderingen in eerste aanleg tot nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie van 12 juli 2018, C(2018) 4385 final1 en verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Rekwirante voert aan dat het Gerecht heeft miskend welke betekenis de artikelen 107 en 108 VWEU hebben voor § 7a van het Niedersächsische Nahverkehrsgesetz (wet op het streekvervoer van de deelstaat Nedersaksen; hierna: „NNVG”). In tegenstelling tot hetgeen het Gerecht vaststelde, betreft § 7a NNVG nieuwe, aan te melden staatssteun.

Wat artikel 107 VWEU betreft, gaat het hier niet alleen om een overdracht van financiële middelen binnen de overheid, want de opdrachtnemers profiteerden in hun dubbele rol als eigenaar van openbaarvervoerbedrijven rechtstreeks van de toekenning van financiële middelen en maakten hier door middel van onderhandse gunning ten koste van de particuliere sector alleen in bepaalde gevallen gebruik van. De opdrachtnemers controleerden de openbaarvervoerbedrijven immers als „eigen afdelingen”. De toewijzing van financiële middelen aan de opdrachtnemers is onlosmakelijk verbonden met het verschaffen van een voordeel, omdat ten tijde daarvan het gebruik van de middelen voor de bedrijfsmatige activiteiten van de gemeentelijke ondernemingen meestal reeds vaststaat. Dit verstoort de mededinging en belemmert de handel tussen de lidstaten.

Omdat § 7a NNVG een vorm van staatssteun is, maar ook los daarvan, is er bovendien sprake van schending van artikel 108, lid 3, VWEU, aangezien de Bondsrepubliek Duitsland § 7a NNVG niet bij de Europese Commissie heeft aangemeld.

____________

1     Besluit van de Europese Commissie om geen bezwaar te maken in verband met de door het Land Niedersachsen (deelstaat Nedersaksen, Duitsland) krachtens § 7a van het Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz genomen maatregel [zaak SA.46538 (2017/NN)] (PB 2018, C 292, blz. 1).