Language of document :

2020 m. gruodžio 4 d. Bundesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MK / Lufthansa CityLine GmbH

(Byla C-660/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesarbeitsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas ir kasatorius: MK

Atsakovė ir kita kasacinio proceso šalis: Lufthansa CityLine GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią leidžiama vienodai susieti papildomą atlyginimą ne visą ir visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams su tokio paties darbo valandų skaičiaus viršijimu, taigi, kuria leidžiama remtis bendru darbo užmokesčiu, o ne papildomo atlyginimo sudedamąja dalimi, sudaromos mažiau palankios sąlygos ne visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams, palyginti su panašiais visą darbo dieną dirbančiais darbuotojais, kaip tai suprantama pagal Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, išdėstyto Direktyvos 97/81/EB1 priede, 4 straipsnio 1 dalį?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

Ar nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią teisę į papildomą atlyginimą leidžiama padaryti priklausomą nuo sąlygos viršyti tą patį darbo valandų skaičių ne visą darbo dieną ir visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams, suderinama su Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, išdėstyto Direktyvos 97/81/EB priede, 4 straipsnio 1 dalimi ir pro rata temporis (proporcingo laiko) principu, įtvirtintu 4 straipsnio 2 dalyje, jei papildomu atlyginimu siekiama kompensuoti ypatingą darbo krūvį?

____________

1 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 97/81/EB dėl Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė UNICE, CEEP ir ETUC (OL L 14, 1998, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 267).