Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 4 december 2020 – MK mot Lufthansa CityLine GmbH

(Mål C-660/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesarbeitsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: MK

Motpart: Lufthansa CityLine GmbH

Tolkningsfrågor

Innebär en bestämmelse i en nationell lagstiftning att en deltidsarbetande behandlas mindre förmånligt än jämförbara heltidsarbetande arbetstagare, i den mening som avses i klausul 4 punkt 1 i ramavtalet om deltidsarbete i bilagan till direktiv 97/81/EG1 , om bestämmelsen tillåter att en förhöjd ersättning för deltids- och heltidsarbetande ska vara enhetligt kopplad till att samma antal arbetstimmar överskrids, och således tillåter att beräkningen baseras på den totala ersättningen och inte på en del av lönen som avser den förhöjda ersättningen?

För det fall att fråga 1 besvaras jakande:

Är det förenligt med klausul 4 punkt 1, och med principen om tidsproportionalitet enligt klausul 4 punkt 2 i ramavtalet om deltidsarbete i bilagan till direktiv 97/81/EG, att en bestämmelse i en nationell lagstiftning tillåter att det som villkor för ett anspråk på förhöjd ersättning uppställs krav på att samma nominella antal arbetstimmar ska ha överskridits för både deltids- och heltidsarbetande, om syftet med den förhöjda ersättningen är att kompensera en ökad arbetsbelastning?

____________

1     Rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS (EGT L 14, 1998, s. 9)