Language of document :

2021. február 3-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

(C-70/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Kostantinidis, M. Noll-Ehlers)

Alperes: Görög Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

A)    állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság:

mivel a 2005 óta hatályban lévő EL0004 Thesszaloniki (Szaloniki) övezetben/agglomerációban a PM10-koncentrációra vonatkozó napi határértéket rendszeresen és folyamatosan túllépte, nem teljesítette a 2008/50/EK irányelv1 XI. mellékletével összefüggésben értelmezett 13. cikkéből eredő kötelezettségeit;

mivel nem fogadta el 2010. június 11-től kezdődő hatállyal a Thesszaloniki EL0004 övezetben/agglomerációban a PM10-határértékeknek való megfelelés biztosításához szükséges intézkedéseket, nem teljesítette a 2008/50 irányelv (XV. mellékletének A. pontjával összefüggésben értelmezett) 23. cikkének (1) bekezdésében előírt kötelezettségeket, különösen az ezen irányelv 23. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében előírt azon kötelezettséget, hogy megfelelő intézkedéseket kell megállapítani annak érdekében, hogy a túllépés időtartama a lehető legrövidebb legyen.

B)    a Görög Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A kereset első jogalapja keretében a Bizottság hangsúlyozza, hogy a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló 2008/50 irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy korlátozzák a lakosság szálló pornak (PM10) való kitettségét. A Bizottság úgy véli, hogy a Görög Köztársaság az általa benyújtott, a levegőminőségről szóló éves jelentések alapján 2005 óta, amely évtől a PM10 napi és éves határértékeinek való megfelelés (eredetileg az 1999/30/EGK irányelv 5. cikkének (1) bekezdése, majd a 2008/50 irányelv 13. cikke értelmében) kötelezővé vált, még mindig nem biztosította a napi határértékeknek való megfelelést a Thesszaloniki EL0004 agglomerációban.

A kereset második jogalapja keretében a Bizottság megjegyzi, hogy a 2008/50 irányelv 23. cikke (1) bekezdésének második albekezdése egyértelmű és azonnali kötelezettséget ír elő a tagállamok számára, hogy a határértékek túllépése esetén olyan levegőminőségi terveket dolgozzanak ki, amelyek megfelelő intézkedéseket tartalmaznak annak érdekében, hogy a túllépés időtartama a lehető legrövidebb legyen. A Bizottság azt állítja, hogy a Görög Köztársaság a 2008/50 irányelv 23. cikke (1) bekezdésének megsértésével nem készített megfelelő levegőminőségi tervet a Thesszaloniki EL0004 agglomeráció vonatkozásában.

____________

1 A Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 152., 1. o.).