Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 18.10.2021 – K.R.; muu osapuoli: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Asia C-637/21)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Valittaja: K.R.

Muu osapuoli: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY1 16 artiklan 4 kohtaa tulkittava siten, että unionin kansalaisen, jolla on pysyvä oleskeluoikeus, kaikkinainen lyhytkestoinenkin oleskelu vastaanottavassa jäsenvaltiossa riittää keskeyttämään yli kahden vuoden yhtäjaksoisen poissaolon vastaanottavan jäsenvaltion alueelta?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi: mitä seikkoja on otettava huomioon ratkaistaessa, keskeyttääkö tällaisen unionin kansalaisen oleskelu vastaanottavassa jäsenvaltiossa yli kahden vuoden yhtäjaksoisen poissaolon vastaanottavan jäsenvaltion alueelta? Voidaanko tässä yhteydessä merkitystä katsoa olevan sillä, että asianomainen unionin kansalainen on siirtänyt intressiensä keskuksen toiseen jäsenvaltioon?

____________

1 EUVL 2004, L 158, s. 77.