Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. listopada 2021. uputio Raad van State (Nizozemska) – K.R.; druga stranka: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(predmet C-637/21)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Raad van State

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica: K.R.

Druga stranka u žalbenom postupku: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prethodna pitanja

Treba li članak 16. stavak 4. Direktive 2004/38/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ tumačiti na način da je dovoljna bilo kakva prisutnost građanina Unije koji ima pravo na stalni boravak u državi članici domaćinu, čak i ako je ta prisutnost kratkotrajna, kako bi se prekinulo razdoblje odsutnosti iz države članice domaćina koje je dulje od dvije uzastopne godine?

U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje: koje elemente treba uzeti u obzir kako bi se utvrdilo prekida li se prisustvom takvog građanina Unije u državi članici domaćinu razdoblje odsutnosti iz države članice domaćina koje je dulje od dvije uzastopne godine? Može li u tom pogledu biti važna okolnost da je građanin Unije o kojem je riječ premjestio središte svojih životnih interesa u drugu državu članicu?

____________

1 SL 2004., L 158, str. 77. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42.)