Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 18. oktobrī iesniedza Raad van State (Nīderlande) – K.R., cits lietas dalībnieks: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Lieta C-637/21)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Raad van State

Pamatlietas puses

Prasītāja: K.R.

Cits lietas dalībnieks: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/38/EK 1 (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK, 16. panta 4. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka Savienības pilsoņa, kuram ir pastāvīgas uzturēšanās tiesības, jebkāda klātbūtne uzņēmējā dalībvalstī, pat ja tā ir īslaicīga, ir pietiekama, lai pārtrauktu prombūtnes no uzņēmējas dalībvalsts laikposmu, kas ir ilgāks par diviem secīgiem gadiem?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša, kādi aspekti ir jāņem vērā, lai noteiktu, vai šāda Savienības pilsoņa klātbūtne uzņēmējā dalībvalstī pārtrauc prombūtnes no uzņēmējas dalībvalsts laikposmu, kas ir ilgāks par diviem secīgiem gadiem? Vai šajā ziņā ir nozīme tam, ka Savienības pilsonis ir pārcēlis savu galveno interešu centru uz citu dalībvalsti?

____________

1 OV 2004, L 158, 77. lpp.